من مشکلم با سرتیتر انجمن ها حل شد با روش آقا فرهاد

این توضیحات و کد ها چه کاری میکنه ؟