آدرس دهی relative که در معنای آدرس دهی url صفحات طراحی سایت به صورت نسبی و بدون درج دامین طراحی وب سایت می باشد و آدرس دهی absolute که در فرمت url از با درج دامین می باشد. حال سوالی که می تواند از منظر سئو سایت و بهینه سازی سایت مطرح شود این است که کدام یک از دو فرمت آدرس دهی relative یا absolute در سئو طراحی سایت مناسب تر است.

آدرس دهی relative یا absolute در سئو سایت


دو آدرس URL زیر را در نظر بگیرید.
<a href=”https://moz.com/blog”>بلاگ</a>
<a href=”/blog”>بلاگ</a>
در فرمت اولی آدرس دهی relative بوده است و در فرمت دومی absolute می باشد. مقایسه اینکه آدرس دهی relative و absolute کدام یک اثرگذاری بهتری را در سئو سایت و بهینه سازی سایت خواهد داشت مشکل می باشد ولی می بایست بیان نمود هر یک اثرات خود را خواهد داشت که در ادامه بیان خواهیم نمود.


ادامه مطلب: آدرس دهی relative یا absolute در سئو طراحی سایت کدام مناسب تر است؟