سلام ما بالاخره بعد این همه ابپلود سنتر عوض کردن داریم با این کلیجا به یه جاهایی میرسیم!

یه مشکل برام پیش اومده
وقتی فایل اپلود میکنم. آپلود کامل میشه اما بعدش پیغام میاد " حداقل یه فایل انتخاب کنید"
بعد کلی ور رفتن فهمیدم واسه فایل .htaccess در پوشه uploads است. فایل رو که پاک میکنم. راحت اپلود میشه فایل ها و لینکش رو هم میبینم.

کد:
# Htaccess for Protection
# Kleeja 2007 - 2010
# $Id: .htaccess 1557 2010-08-08 10:09:50Z saanina $


<Files ~ "^.*\.(php|php*|cgi|pl|phtml|shtml|sql|asp|aspx)">
    Order allow,deny
    Deny from all
</Files>


#Disable PHP engine in this folder
<IfModule mod_php4.c>
php_flag engine off
</IfModule>


#Disable PHP engine in this folder
<IfModule mod_php5.c>
php_flag engine off
</IfModule>


#Don't handle those types in this folder
RemoveType .php .php* .phtml .pl .cgi .asp .aspx .sql


#404 error should show something usefull
#todo/ images->image info, another show our info page
ErrorDocument 404 ../images/not_exists.jpg
استاتید بنظرتون کجای این کد مشکل داره که نمیزاره اپلود کنم؟ حذف این فایل مشکل امنیتی برام نداره؟