سلام
من با کد زیر یک فرم جستجو درست کردم:

<form method="get" id="searchform" action="<?php echo esc_url( home_url('/'));?>">
<ul>
<li>
<inputtype="text"class="search-input"name="s"placeholder="کلمه مورد نظر خود را وارد كنيد"/>
<inputtype="hidden"value=""name="cat"/>
<input type="hidden" value="" name="post_type" value="
<?php $discoPeople ?>"/>
</li>
<li>
<?php wp_dropdown_categories( $args );?>
</li>
<li>
<inputtype="submit"name="submit"class="search-botton"value=""/>
</li>
</form>[/size]
[size=5]

و آرگومان های فهرست پایین افتادنی:

$args = array(
'show_option_all'=>'All Catagories',
'show_option_none'=>'',
'orderby'=>'ID',
'order'=>'ASC',
'show_count'=>1,
'hide_empty'=>0,
'child_of'=>0,
'exclude'=>'1,5',
'echo'=>1,
'selected'=>0,
'hierarchical'=>0,
'name'=>'cat',
'id'=>'',
'class'=>'postform',
'depth'=>1,
'tab_index'=>0,
'taxonomy'=>'download_category',
'hide_if_empty'=>false,
);

خب حالا من اگر بخوام بهش بفهمونم اگر دسته ای انتخاب شد جستجو رو از پست تایپ download انجام بده، از چه دستور شرطی ای باید استفاده کنم؟

ممنون از راهنمایی