آموزش سئو(بخش سی وششم)

ایجاد لینک های داخلی

ایجاد لینک های خارجی برای بهینه سازی موثر دشوارتر از لینک های داخلی برای سایت شمااست.اما لینکهایی که بر آنها کنترل دارید را فراموش نکنید.تعیین چگونگی لینک کردن به صفحات هم برای سایت و هم برای موتورهای جستجو اهمیت بسیاری دارد.لینک گزاری درونی به موتورهای جستجو کمک میکند تا ساختار وب سایت شما را درک کند و همچنین اهمیت هر صفحه سایت شما را نیز بسنجد.ما میتوانیم لینک گزاری درونی را به چند بخش تقسیم کنیم:


لینک های مسیردهی و لینکهای متنی که هر دوی اینها تاثیر بسزاییی بر سئو سایت شما دارند.لینکهای مسیر دهی لینکهایی هستند که در بالا ، طرفین و پایین صفحات قرار میگیرندو شما میتوانید آنها را به عنوان نظام سایت خود در طراحی سایت در نظر بگیرید.لینکهای مسیردهی در تمامی صفحات سایت نمایش می یابندو آنها برای راهنمایی کاربران در هنگام کلیک بر سایت و پیدا کردن موضوع مورد نظر استفاده میشوند.موتورهای جستجو لینکهای مسیر دهی رابرای تعیین سلسه مراتب صفحه تحلیل میکنند و از صفحجه خانگی نشات میگیرند و انها قادر به دیدن چگونگی سارمان بخشی محتوا هستند و سطحی بودن و عمق بودن ساختار را تعیین میکنند.خارج از نظام مسیر دهی وب سایت لینکهای متنی وجود دارند.این لینکها در محتوای هر صفحه هستند که به صفحه دیگری از سایت اشاره میکنند و مانند لینکهای خارجی، آنها میتوانند برای زمانی که محتوای صفحه ی دیگر ارجاع میدهد بسیار مفید باشند.لینکهای متنی به کاربران کمک میکند تا به اطلاعات مرتبط دیگر ارجاع یابند و انها به موتورهای جستجو نیز کمک میکنند.موتورهای جستجو میتوانند متن عطفی لینک داخلی را بررسی کنند تا محتوای صفحه ای که به آن لینک شده است را دریابند و لینکهای داخلی به موتورهای جستجو کمک میکند تا ارتباط موضوعی صفحه ، اهمیت صفحه و کمیت لینکهای درونی اشاره کننده را دریابد. وقتی که شما به طراحی سایت خود میپردازیدبر روی آن و المانهای مسیردهی که در صفحات قرار میدهید زمان بگذارید و وقتی که شما محتوایی را مینویسید، مطمئن شوید که از لینک گزاری به صفحات دیگر سایت در لینکهای متنی که برای متن عطفی مناسب است زمان بگذارید به این صورت هم برای کاربران و هم برای موتورهای جستجو مفید خواهد بود

برای مشاهده آموزش سئو پیشین کلیک کنید