سلام .دوستان هکی چیزی هست که مثلا وقتی ی نفر و ک مدیر کردیم اگر ی مدتی ارسالی نداشت ب صورت خودکار درجه ش نزول کنه ؟؟