سلام

من از اینجا این نسخه رو دانلود کردم :

http://www.freescrip...و-اخبار-شرکت-ک/


موقع نصب این پیام ها رو داد :
اون قسمت هایی که خطا داده رو چطور باید رفع کنم؟


Module: core (Page 1 of 1)
Creating table registry: OK
Creating table settings: OK
Creating table settingsgroups: OK
Creating table settingsfields: OK
Creating table sessions: OK
Creating table signatures: OK
Creating table staff: OK
Creating table staffgroup: OK
Creating table staffgroupsettings: OK
Creating table staffschedules: OK
Creating table departments: OK
Creating table staffassigns: OK
Creating table groupassigns: OK
Creating table templategroup: OK
Creating table templatecategories: OK
Creating table template: OK
Creating table templatedata: OK
Creating table cron: OK
Creating table cronlog: OK
Creating table languages: OK
Creating table languagewords: OK
Creating table useremails: OK
Creating table users: OK
Creating table userverifyhash: OK
Creating table usergroups: OK
Creating table usergroupsettings: OK
Creating table tgroupassigns: OK
Creating table mailqueuedata: OK
Creating table customfields: OK
Creating table customfieldgroups: OK
Creating table customfieldvalues: OK
Creating table customfieldoptions: OK
Creating table customfieldlinks: OK
Creating table customfielddeplinks: OK
Creating table comments: OK
Creating table commentdata: OK
Creating table privatemessages: OK
Creating table privatemessagedata: OK
Creating table tempfiles: OK
Altering table session: (# Of Queries: 1) FAILED
Reason: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'TYPE = HEAP' at line 1
Inserting data into staff: (# Of Queries: 1) FAILED
Inserting data into staffschedules: (# Of Queries: 1) FAILED
Inserting data into signatures: (# Of Queries: 1) FAILED
Inserting data into staffgroup: (# Of Queries: 2) FAILED
Inserting data into groupassigns: (# Of Queries: 4) FAILED
Inserting data into staffassigns: (# Of Queries: 2) FAILED
Inserting data into tgroupassigns: (# Of Queries: 2) FAILED
Inserting data into departments: (# Of Queries: 2) FAILED
Inserting data into settings: (# Of Queries: 5) FAILED
Inserting data into usergroups: (# Of Queries: 2) FAILED
Inserting data into templategroups: (# Of Queries: 1) FAILED
Inserting data into cron: (# Of Queries: 2)