آره.
رفع شد
1 لحظه همه جا این بود حتی ایندکس هم باز نمیشد و جاش این اومد..
ممنون