تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 4 از 4 نخستنخست 1234
نمایش نتایج: از 31 به 35 از 35

مقاله: پست بیت بسیار زیبای انجمن ساز زن فرو برای ویبولتین

  1. پست بیت بسیار زیبای انجمن ساز زن فرو برای ویبولتین »

   پست بیت بسیار زیبای انجمن ساز زن فرو برای ویبولتین

   نگارش: , by (کاربر اخراجی)
   2011/06/27 10:58 AM
   امتیاز: 

   خوب گام اول

   Postbit_Legacy رو وا کنید کد هاشو با کد های زیر عوض کنید

   کد:
   {vb:raw template_hook.postbit_start}
   <li class="postbitlegacy postbitim postcontainer" id="post_{vb:raw post.postid}"> <!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles --> <div class="posthead"> <vb:if condition="$show['inlinemod']"><label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"></vb:if> <span class="postdate {vb:raw post.statusicon}"> <vb:if condition="$show['announcement']"> <span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span> <vb:else /> <span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span> </vb:if> </span> <span class="nodecontrols"> <vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']"> <a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="<vb:if condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a> </vb:if> <vb:if condition="$show['moderated']">{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if> <vb:if condition="$show['inlinemod']"> <input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /> </vb:if> </span> <vb:if condition="$show['inlinemod']"></label></vb:if> </div> <div class="postdetails"> <div class="userinfo"><br /> <div class="v_postbit_arka"> <div class="username_container"> <ul class="v_postbit_serit_kullanici_adi"> <li class="v_postbit_serit_kullanici_adi_arka"> <div class="sol"> </div> <div class="sag"></div> <vb:if condition="$post['userid']"> {vb:raw memberaction_dropdown} <vb:else /> <span class="username guest"> {vb:raw post.musername}</span> </li> </ul> </vb:if> </div> <vb:if condition="$show['avatar']"> <div class="v_postbit_avatar"> <a class="postuseravatar" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}"> <img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" /> </a></div> </vb:if> <ul class="v_postbit_serit_durum"> <li class="v_postbit_durum"> <div class="sag"></div> {vb:raw post.onlinestatus} </li> </ul> <div style="height: 20px"></div> <ul class="v_postbit_serit"> <li class="v_postbit_digerleri"> <div class="sol"></div><div class="sag"></div> <span class="usertitle"> {vb:raw post.usertitle} </span> </li> </ul> <div style="height: 10px"></div> {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left} <vb:if condition="$show['reputation']"> <ul class="v_postbit_serit"> <li class="v_postbit_itibar"> <div class="sol"> </div><div class="sag"></div> <span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reputationdisplay} </span> </li> </ul> <div style="height: 10px"></div> </vb:if> <vb:if condition="$post['userid']"> <hr /> <vb:if condition="$post['joindate']"> <div class="v_postbit_alanlar"> {vb:rawphrase join_date} <div class="minik"> {vb:raw post.joindate} </div></div> </vb:if> <vb:if condition="$post['field2']"> <div class="v_postbit_alanlar"> {vb:rawphrase location_perm}<div class="minik">{vb:raw post.field2} </div></div> </vb:if> <vb:if condition="$post['age']"> <div class="v_postbit_alanlar"> {vb:rawphrase age} <div class="minik"> {vb:raw post.age} </div></div> </vb:if> <div class="v_postbit_alanlar"> {vb:rawphrase 'posts'}<div class="minik">{vb:raw post.posts} </div></div> {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts} <vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']"> <dl class="user_rep"> <vb:if condition="$show['infraction']"> <dt>{vb:rawphrase infractions}</dt> <dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd> </vb:if> <vb:if condition="$show['reputation']"> <vb:if condition="$show['reppower']"> <dt>{vb:rawphrase reppower}</dt> <dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}</dd> </vb:if> </vb:if> </dl> </vb:if> {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right} <div class="imlinks"> {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon} </div> </vb:if> </div></div> <div class="postbody"> <div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>"> {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start} <vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']"> <h2 class="title icon"> <vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title} </h2> </vb:if> <vb:if condition="$post['isfirstshown']"> {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start} {vb:raw ad_location.thread_first_post_content} </vb:if> <vb:if condition="$post['islastshown']"> {vb:raw ad_location.thread_last_post_content} </vb:if> <div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>"> <div id="post_message_{vb:raw post.postid}"> <blockquote class="postcontent restore "> {vb:raw post.message} </blockquote> </div> <vb:if condition="$show['attachments']"> <div class="attachments"> <vb:if condition="$show['thumbnailattachment']"> <fieldset class="postcontent"> <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend> {vb:raw post.thumbnailattachments} </fieldset> </vb:if> <vb:if condition="$show['imageattachment']"> <fieldset class="postcontent"> <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend> {vb:raw post.imageattachments} </fieldset> </vb:if> <vb:if condition="$show['imageattachmentlink']"> <fieldset class="postcontent"> <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend> <ul> {vb:raw post.imageattachmentlinks} </ul> </fieldset> </vb:if> <vb:if condition="$show['otherattachment']"> <fieldset class="postcontent"> <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend> <ul> {vb:raw post.otherattachments} </ul> </fieldset> </vb:if> <vb:if condition="$show['moderatedattachment']"> <fieldset class="postcontent"> <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend> <ul> {vb:raw post.moderatedattachments} </ul> </fieldset> </vb:if> </div> <!-- / attachments --> </vb:if> </div> </div> <vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> <div class="after_content"> <vb:if condition="$show['postedited']"> <!-- edit note --> <blockquote class="postcontent lastedited"> <!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png" class="inlineimg" alt="" /> --> <vb:if condition="$show['postedithistory']"> {vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}} <vb:else /> {vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}} </vb:if> <vb:if condition="$post['edit_reason']"> <span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason} </vb:if> </blockquote> <!-- / edit note --> </vb:if> {vb:raw template_hook.postbit_signature_start} {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig} <vb:if condition="$post['signature']"> <blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote> </vb:if> {vb:raw template_hook.postbit_signature_end} </div> </vb:if> <div class="cleardiv"></div> </div> </div> <div class="postfoot"> <!-- <div class="postfoot_container"> --> <div class="textcontrols floatcontainer"> <span class="postcontrols"> <img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" /> <vb:if condition="$post['editlink']"> <a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a> <span class="seperator">&nbsp;</span> </vb:if> <vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']"> <a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a> <span class="seperator">&nbsp;</span> </vb:if> <vb:if condition="$post['replylink']"> <a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a> <vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if> </vb:if> <vb:if condition="$show['multiquote_post']"> <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a> </vb:if> </span> <span class="postlinking"> <vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'"> <vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1"> <a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a> <span class="seperator">&nbsp;</span> </vb:if> </vb:if> {vb:raw template_hook.postbit_controls} {vb:raw post.iplogged} <vb:if condition="$post['forwardlink']"> <a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a> <vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if> </vb:if> <vb:if condition="$show['reputationlink']"> <span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" title="{vb:rawphrase reputation}" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase reputation}" /> -->&nbsp;</a></span> </vb:if> <vb:if condition="$show['infractionlink']"> <a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp; </vb:if> <vb:if condition="$show['reportlink']"> <a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp; </vb:if> <vb:if condition="$show['moderated']"> <img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" /> </vb:if> <vb:if condition="$show['spam']"> <img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" /> </vb:if> <vb:if condition="$show['deletedpost']"> <vb:if condition="$show['managepost']"> <a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a> <vb:else /> <img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" /> </vb:if> </vb:if> <vb:if condition="$show['redcard']"> <a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a> <vb:elseif condition="$show['yellowcard']" /> <a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a> </vb:if> </span> <!-- </div> --> </div> </div> <hr /> </li> {vb:raw template_hook.postbit_end}
   گام دوم

   postbit_onlinestatus رو وا کنید کد هاشو با کد های زیر عوض کنید

   کد:
   <vb:if condition="$onlinestatus==0"><font color="#000"><b><i>Offline</i></b></font></vb:if>
   <vb:if condition="$onlinestatus==1"><font color="#fff"><b><i>Online</i></b></font></vb:if> <vb:if condition="$onlinestatus==2"><font color="#87AFC7"><b><i>Invisible</i></b></font></vb:if>
   گام سوم

   additional.css رو وا کنید کد های زیر را یا در ابتدا و یا در انتهای additional.css قرار بدید

   کد:
   /************************************************************************/
   /*  V-Xen Style Postbit            *************************/
   /*  Developer: eTiKeT™             *************************/
   /*  http://vizilti.net             *************************/ 
   /*  Versiyon : 1.0.0 Beta           *************************/
   /*  Renk   : Mavi              *************************/
   /************************************************************************/
   
   .v_postbit_arka {
     background: #D7EDFC;
     -webkit-border-radius: 3px;
     -webkit-border-bottom-right-radius: 5px;
     -webkit-border-bottom-left-radius: 5px;
     -moz-border-radius: 3px;
     -moz-border-radius-bottomright: 5px;
     -moz-border-radius-bottomleft: 5px;
     border-radius: 3px;
     border-bottom-right-radius: 5px;
     border-bottom-left-radius: 5px;
     width: 130px;
     border: solid 1px #BAE2FC;
     text-align: center;
     margin-left: auto;
     margin-right: auto }
    
   .v_postbit_avatar {
     background: #F0F7FC;
     -webkit-border-radius: 5px;
     -moz-border-radius: 5px;
     border-radius: 5px;
     width: 130px;
     border: solid 0px #EAEAEA;
     margin-left: auto;
     margin-right: auto }
    
   .v_postbit_serit_kullanici_adi {
     font-size: 10px;
     font-weight: bold;
     margin: -6px 6px 0px 6px;
     text-align: center; }
    
     .v_postbit_serit_kullanici_adi li {
       border-radius: 3px;
       -webkit-border-radius: 3px;
       -moz-border-radius: 3px;
       -khtml-border-radius: 3px;
       box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       padding: 1px;
       position: relative;
       margin-bottom: 5px; }
    
       .v_postbit_serit_kullanici_adi li:last-child { margin-bottom: 0px; }
    
     .v_postbit_serit_kullanici_adi div {
       position: absolute;
       top: 0px;
       width: 4px;
       height: 4px; }
    
     .v_postbit_serit_kullanici_adi .sol {
       -webkit-border-top-right-radius: 3px;
       -moz-border-radius-topright: 3px;
       border-top-right-radius: 3px;
       right: -3px; }
    
     .v_postbit_serit_kullanici_adi .sag {
       -webkit-border-top-left-radius: 3px;
       -moz-border-radius-topleft: 3px;
       border-top-left-radius: 3px;
       left: -3px; }
    
   .v_postbit_serit_kullanici_adi_arka {
     background: #9FCDED;
     border: 1px solid #6CB2E4;
     color: #000000; }
    
     .v_postbit_serit_kullanici_adi_arka div { background-color: #9FCDED; }
    
   .v_postbit_serit {
     font-size: 10px;
     font-weight: bold;
     margin: -5px -5px -2px;
     text-align: center; }
    
     .v_postbit_serit li {
       border-radius: 3px;
       -webkit-border-radius: 3px;
       -moz-border-radius: 3px;
       -khtml-border-radius: 3px;
       border-top-right-radius: 0px;
       -webkit-border-top-right-radius: 0px;
       -moz-border-radius-topright: 0px;
       -khtml-border-top-right-radius: 0px;
       border-top-left-radius: 0px;
       -webkit-border-top-left-radius: 0px;
       -moz-border-radius-topleft: 0px;
       -khtml-border-top-left-radius: 0px;
       box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       padding: 1px;
       position: relative;
       margin-bottom: 5px; }
    
       .v_postbit_serit li:last-child { margin-bottom: 0px; }
    
       .v_postbit_serit li div {
         position: absolute;
         top: -4px;
         width: 4px;
         height: 4px; }
    
       .v_postbit_serit li .sol {
         border-top-right-radius: 3px;
         -webkit-border-top-right-radius: 3px;
         -moz-border-radius-topright: 3px;
         -khtml-border-top-right-radius: 3px;
         right: -1px; }
    
       .v_postbit_serit li .sag {
         border-top-left-radius: 3px;
         -webkit-border-top-left-radius: 3px;
         -moz-border-radius-topleft: 3px;
         -khtml-border-top-left-radius: 3px;
         left: -1px; }
    
   .v_postbit_digerleri {
     background: #9FCDED;
     border: 1px solid #6CB2E4;
     color: #000000; }
    
     .v_postbit_digerleri div { background-color: #9FCDED; }
    
   .v_postbit_itibar {
     background: #ADEA36;
     border: 1px solid #9DDB20;
     color: #000000; }
    
     .v_postbit_itibar div { background-color: #ADEA36; }
    
   .v_postbit_alanlar {
     font-family: 'Trebuchet MS',Helvetica,Arial,sans-serif;
     font-size: 10px;
     color: #AFAFAF;
     text-align: left;
     padding-left: 6px;
     padding-bottom: 2px; }
    
     .v_postbit_alanlar .minik {
       font-size: 11px;
       color: #000;
       text-align: left; }
    
   .v_postbit_serit_durum {
     margin: -25px -5px 0px 90px;
     text-align: center; }
    
     .v_postbit_serit_durum li {
       border-radius: 3px;
       -webkit-border-radius: 3px;
       -moz-border-radius: 3px;
       -khtml-border-radius: 3px;
       box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       padding: 1px;
       position: relative;
       margin-bottom: 5px; }
    
       .v_postbit_serit_durum li:last-child { margin-bottom: 0px; }
    
       .v_postbit_serit_durum li div {
         position: absolute;
         top: -4px;
         width: 4px;
         height: 4px; }
    
       .v_postbit_serit_durum li .sag {
         border-top-right-radius: 3px;
         -webkit-border-top-right-radius: 3px;
         -moz-border-radius-topright: 3px;
         -khtml-border-top-right-radius: 3px;
         right: -1px; }
    
       .v_postbit_serit_durum li .sol {
         border-top-left-radius: 0px;
         -webkit-border-top-left-radius: 0px;
         -moz-border-radius-topleft: 0px;
         -khtml-border-top-left-radius: 0px;
         left: 0px; }
    
   .v_postbit_durum {
     background: #e82c2c ;
     border: 1px solid #e82c2c; }
    
     .v_postbit_durum div { background-color: #e82c2c; }
    
   .postbitlegacy .userinfo .username_container, .postbitlegacy .userinfo .rank, .postbitlegacy .userinfo .usertitle .imlinks { text-align: center; }
    
   .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar, .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar img {
     float: none;
     text-align: center;
     padding: 2px;
     max-width: 130px;
     max-height: 130px; }
    
   .postbitlegacy .userinfo .usertitle {
     display: block;
     float: none;
     text-align: center;
     clear: both; }
    
   .postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra { text-align: center; }
    
   .postbit_reputation {
     float: none;
     text-align: center; }
    
   .postbitlegacy .imlinks {
     float: none;
     text-align: center; }
    
   .postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra dd { text-align: right; }
   .postcontainer .username_container .popupmenu a.popupctrl { font-size: 19px; }
   
   /**************** eTiKeT™ V-Xen Style Postbit **********************/ 
   خوب حالا برای ارسال های وبلاگ

   post_thanks_postbit_info رو باز کنید کدهاشو پاک کنید این کد زیر رو بزارید

   کد:
   <div class="v_postbit_alanlar">{vb:rawphrase blog_entries} <div class="minik"> 
   <a href="{vb:link blog, {vb:raw post}, null, 'userid', 'blog_title'}">{vb:raw post.entries}</a></div></div>

   برای تشکر هم post_thanks_postbit_info باز کنید کدهارو پاک کرده کد های زیر را جایگزین کنید
   کد:
   <vb:if condition="$post['userid']"> <div class="v_postbit_alanlar"> {vb:rawphrase post_thanks_thanks}<div class="minik"> {vb:raw post.post_thanks_user_amount_formatted} </div></div> <div class="v_postbit_alanlar"> <div class="minik"> <vb:if condition="$post['post_thanks_thanked_times'] == 1"> {vb:rawphrase post_thanks_time_post} <vb:elseif condition="$post['post_thanks_thanked_posts'] == 1" /> {vb:rawphrase post_thanks_times_post, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}} <vb:else /> {vb:rawphrase post_thanks_times_posts, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}, {vb:raw post.post_thanks_thanked_posts_formatted}} </vb:if> </vb:if></div></div>
   در نهایت مد های اضافی برای اضافه کردن بخش زیبا سازی و......

   postbit_legacy

   کد:
   <vb:if condition="$post['userid']">
   {vb:raw memberaction_dropdown} <vb:else /> <span class="username guest"> {vb:raw post.musername}</span> </li> </ul> </vb:if> </div>
   و اضافه کردنش


   کد:
   <div style="height: 2px"></div> 
            <ul class="v_postbit_serit">
               <li class="v_postbit_digerleri">
                    <div class="sol"> </div><div class="sag"></div>
           {vb:raw vmoods_postbit}
                </li>  </ul>

   و در نهایت اسکرین شات و فایل زیپ و رنگ های مختلف و پایمال نشدن حق کپی راست افرادی که این پست بیت رو در ترکیه اماده کردن
 1. Top | #31
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  119
  میزان امتیاز
  20

  پیش فرض

  من از این پست بیت استفاده میکنم میخواستم قسمت علایق و محل سکونت و ..... داخل کادر باشه مثل اینکه عکسش رو قرار دادم ممنون میشم اگر راهنماییم کنید

  Untitled.jpg
  تصاویر پیوست شده تصاویر پیوست شده

  کاربر مقابل از Alpa بابت این پست مفید تشکر کرده است:

 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #32
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  119
  میزان امتیاز
  20

  پیش فرض

  دوستان ممنون میشم اگر سریعتر راهنمایی بفرمایید

  کاربر مقابل از Alpa بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 4. Top | #33
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  My Own Version
  نوشته ها
  2,443
  میزان امتیاز
  363

  2 تشکر توسط:


 5. Top | #34
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  119
  میزان امتیاز
  20

  پیش فرض

  این تاپیک رو دیدم امتحان کردم ولی اون چیزی که من میخوام نمیشه متاسفانه

  منظور من این کادر های سفید رنگ هستش که دور نوشته افتاده وگرنه الان تمام قسمت ها با کمک تاپیکی که لینک داده بودید داخل پست بیت قرار داره ولی این کادر دوش نیست

  Untitled.jpg

  پست بیت درحال حاظر که استفاده میکنم به شکل زیر هست که میخوام شبیه پست بیت بالا یعنی همین آبی رنگه بشه

  1.jpg

  کاربر مقابل از Alpa بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 6. Top | #35
  کاربر اخراجی

  ورژن ویبولتین
  4
  نوشته ها
  162
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  برای گذاشتن درجه کاربری مثل عنوان کاربری در کادر دستور زیر رو انجام بدید:

  ابتدا کد زیر رو در قالب postbit_legacy پیدا کنید :
  کد:
        <span class="usertitle"> 
          {vb:raw post.usertitle} 
        </span> 
      </li>  </ul>   
     <div style="height: 10px"></div> 
        {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}

  بالا یا پایینش کدی زیر رو بزارید و ذخیره کنید تغییرات رو:
  کد:
   <vb:if condition="$post['rank']">
   
                     <ul class="v_postbit_serit"> 
                        <li class="v_postbit_digerleri"> 
               <div class="sol"> </div><div class="sag"></div> 
          <span class="rank">{vb:raw post.rank}</span>
                       </li>  </ul>   
        <div style="height: 10px"></div> 
        </vb:if>


  ---------- ارسال شده در 06:52 PM ---------- ارسال قبلی در 05:26 PM ----------

  طبق گفته آلفا چطوری نوشته ها رو توی کادر سفید رنگ بیضی مانند گذاشت؟

  ---------- ارسال شده در 09:17 PM ---------- ارسال قبلی در 05:26 PM ----------

  میشه بگید چطوری در کادر گذاشت موضوعات درون پست بیت رو؟
  همونطور که آلفا در دو پست بالاتر (پست 34) عکش داده اند.
  ویرایش توسط WINarman : 2011/12/02 در ساعت 05:15 PM

  کاربر مقابل از WINarman بابت این پست مفید تشکر کرده است:


صفحه 4 از 4 نخستنخست 1234

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. پاسخ: 43
  آخرين نوشته: 2014/04/29, 09:58 AM
 2. پاسخ: 19
  آخرين نوشته: 2013/05/15, 07:09 AM
 3. پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 2013/01/26, 04:29 PM
 4. پاسخ: 10
  آخرين نوشته: 2012/11/09, 07:10 PM
 5. Postbit / پست بیت زیبا برای ویبولتین نسخه 4
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2012/02/05, 09:39 AM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •