باسلام

در این آموزش قصد درایم به نحوه کادر بندی هک سیستم عامل در در استایل VBiran A بپردازیم :


این هک از طریق قالب کادربندی نمیشود چرا که قالب های آن از قسمت پلاگین ها فراخوانی میشود لذا برای کادربندی این هک به ادمین سی پی خود وارد شوید .

سپس به مسیر زیر مراجعه فرمایید

پلاگین و محصولات --> مدیریت پلاگین --> Put OS/Browser in Postbit یا Put UA/Display in Postbit

سپس به جای کد های قبلی کد های زیر را قرار دهید
کد:
global $vbulletin;
if($vbulletin->options['uad_offon'])
{
  if($vbulletin->options['uad_center'])
  {
    switch($vbulletin->options['uad_location'])
    {
      case 1:
        $template_hook['postbit_userinfo_left'] .= '<div id="uadcontent">';
        break;
      case 2:
        $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<div id="uadcontent">';
        break;
      case 3:
        $template_hook['postbit_userinfo_right'] .= '<div id="uadcontent">';
        break;
      case 4:
        $template_hook['postbit_messagearea_start'] .= '<div id="uadcontent">';
        break;
    }
  }
  switch($vbulletin->options['uad_location'])
  {
    case 1:
      $template_hook['postbit_userinfo_left'] .= '<div class="post_field"><i class="browser_######" alt="سیستم عامل و مرورگر" title="سیستم عامل و مرورگر"></i> <dd>';
      break;
    case 2:
      $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<div class="post_field"><i class="browser_######" alt="سیستم عامل و مرورگر" title="سیستم عامل و مرورگر"></i> <dd>';
      break;
    case 3:
      $template_hook['postbit_userinfo_right'] .= '<div class="post_field"><i class="browser_######" alt="سیستم عامل و مرورگر" title="سیستم عامل و مرورگر"></i> <dd>';
  }

  if($vbulletin->options['uad_sprites'])
  {
    if($vbulletin->options['uad_system'] && $post['uad_system'] && is_member_of($vbulletin->userinfo, explode(',',$vbulletin->options['uad_system_noview'])))
    {
      if($vbulletin->options['uad_hide'])
      {
        $post['uad_system'] = '';
      }
      switch($vbulletin->options['uad_location'])
      {
        case 1:
          $template_hook['postbit_userinfo_left'] .= '<img class="' . $post['uad_sysicon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['uad_system'] . '" /> ';
          break;
        case 2:
          $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<img class="' . $post['uad_sysicon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['uad_system'] . '" /> ';
          break;
        case 3:
          $template_hook['postbit_userinfo_right'] .= '<img class="' . $post['uad_sysicon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['uad_system'] . '" /> ';
          break;
        case 4:
          $template_hook['postbit_messagearea_start'] .= '<img class="' . $post['uad_sysicon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['uad_system'] . '" /> ';
          break;
        case 5:
          $template_hook['postbit_controls'] .= '<img class="' . $post['uad_sysicon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['uad_system'] . '" /> ';
        case 6:
          $template_hook['uad_display'] .= '<img class="' . $post['uad_sysicon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['uad_system'] . '" /> ';
      }
    }
    if($vbulletin->options['uad_browser'] && $post['uad_browser'] && is_member_of($vbulletin->userinfo, explode(',',$vbulletin->options['uad_browser_noview'])))
    {
      if($vbulletin->options['uad_hide'])
      {
        $post['uad_browser'] = '';
      }
      switch($vbulletin->options['uad_location'])
      {
        case 1:
          $template_hook['postbit_userinfo_left'] .= '<img class="' . $post['uad_icon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['uad_browser'] . '" />';
          break;
        case 2:
          $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<img class="' . $post['uad_icon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['uad_browser'] . '" />';
          break;
        case 3:
          $template_hook['postbit_userinfo_right'] .= '<img class="' . $post['uad_icon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['uad_browser'] . '" />';
          break;
        case 4:
          $template_hook['postbit_messagearea_start'] .= '<img class="' . $post['uad_icon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['uad_browser'] . '" />';
          break;
        case 5:
          $template_hook['postbit_controls'] .= '<img class="' . $post['uad_icon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['uad_browser'] . '" />';
        case 6:
          $template_hook['uad_display'] .= '<img class="' . $post['uad_icon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['uad_browser'] . '" />';
      }
    }
  }else{
    if($vbulletin->options['uad_system'] && $post['uad_system'] && is_member_of($vbulletin->userinfo, explode(',',$vbulletin->options['uad_system_noview'])))
    {
      switch($vbulletin->options['uad_location'])
      {
        case 1:
          $template_hook['postbit_userinfo_left'] .= '<img src="http://www.vbiran.ir/images/uadisplayicons/icon_' . $post['uad_sysicon'] . '.png" alt="' . $post['uad_system'] . '" /> ';
          break;
        case 2:
          $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<img src="http://www.vbiran.ir/images/uadisplayicons/icon_' . $post['uad_sysicon'] . '.png" alt="' . $post['uad_system'] . '" /> ';
          break;
        case 3:
          $template_hook['postbit_userinfo_right'] .= '<img src="http://www.vbiran.ir/images/uadisplayicons/icon_' . $post['uad_sysicon'] . '.png" alt="' . $post['uad_system'] . '" /> ';
          break;
        case 4:
          $template_hook['postbit_messagearea_start'] .= '<img src="http://www.vbiran.ir/images/uadisplayicons/icon_' . $post['uad_sysicon'] . '.png" alt="' . $post['uad_system'] . '" /> ';
          break;
        case 5:
          $template_hook['postbit_controls'] .= '<img src="http://www.vbiran.ir/images/uadisplayicons/icon_' . $post['uad_sysicon'] . '.png" alt="' . $post['uad_system'] . '" /> ';
        case 6:
          $template_hook['uad_display'] .= '<img src="http://www.vbiran.ir/images/uadisplayicons/icon_' . $post['uad_sysicon'] . '.png" alt="' . $post['uad_system'] . '" /> ';
      }
    }
    if($vbulletin->options['uad_browser'] && $post['uad_browser'] && is_member_of($vbulletin->userinfo, explode(',',$vbulletin->options['uad_browser_noview'])))
    {
      switch($vbulletin->options['uad_location'])
      {
        case 1:
          $template_hook['postbit_userinfo_left'] .= '<img src="http://www.vbiran.ir/images/uadisplayicons/icon_' . $post['uad_icon'] . '.png" alt="' . $post['uad_browser'] . '" />';
          break;
        case 2:
          $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<img src="http://www.vbiran.ir/images/uadisplayicons/icon_' . $post['uad_icon'] . '.png" alt="' . $post['uad_browser'] . '" />';
          break;
        case 3:
          $template_hook['postbit_userinfo_right'] .= '<img src="http://www.vbiran.ir/images/uadisplayicons/icon_' . $post['uad_icon'] . '.png" alt="' . $post['uad_browser'] . '" />';
          break;
        case 4:
          $template_hook['postbit_messagearea_start'] .= '<img src="http://www.vbiran.ir/images/uadisplayicons/icon_' . $post['uad_icon'] . '.png" alt="' . $post['uad_browser'] . '" />';
          break;
        case 5:
          $template_hook['postbit_controls'] .= '<img src="http://www.vbiran.ir/images/uadisplayicons/icon_' . $post['uad_icon'] . '.png" alt="' . $post['uad_browser'] . '" />';
        case 6:
          $template_hook['uad_display'] .= '<img src="http://www.vbiran.ir/images/uadisplayicons/icon_' . $post['uad_icon'] . '.png" alt="' . $post['uad_browser'] . '" />';
      }
    }
  }
  switch($vbulletin->options['uad_location'])
  {
    case 1:
      $template_hook['postbit_userinfo_left'] .= '</dd></div>';
      break;
    case 2:
      $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '</dd></div>';
      break;
    case 3:
      $template_hook['postbit_userinfo_right'] .= '</dd></div>';
  }
  if($vbulletin->options['uad_center'])
  {
    switch($vbulletin->options['uad_location'])
    {
      case 1:
        $template_hook['postbit_userinfo_left'] .= '</div>';
        break;
      case 2:
        $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '</div>';
        break;
      case 3:
        $template_hook['postbit_userinfo_right'] .= '</div>';
        break;
      case 4:
        $template_hook['postbit_messagearea_start'] .= '</div>';
        break;
    }
  }
}
و ذخیره کنید

سپس به مسیر زیر مراجعه کنید :

ادمین سی پی => استایل ها & قالب ها => جستجو در قالب ها =>

جست و جو در استایل => استایل vbiran را انتخاب کنید

جست و جو برای متن => additional.css

قفط جست و جوی عنوان ها => بله

=> جستجو

به انتهای additional.css اضافه کنید
کد HTML:
.post_field i.browser_######:before{content:"\f200";margin-right: 17px;}

و تمام

امیدوارم مفید واقع شود