باسلام

به یک سرمایه گذار (مالی) برای زدن سایت فیلم و سریال نیازمندیم
برای تمامی هزینه های سایت.