دوست عزیز من تا حدودی به وردپرس واردم تا حدی که کار خودمو راه انداختم!
اگه کمکی از دستم بر می آید بگو!