من بعد از مدتی این تاپیک رو دیدم، میخواستم از vbiran تشکر کرده باشم