1- یک لایه ماسک و یک لایه تحت ماسک بسازید (تصویر مورد نظر را در لایه تحت ماسک قرار دهید )
2- یک سمبل برش فیلم بسازید
3- درون سمبل برش فیلم خود یک بین گذاری حرکتی که روی مسیر راهنما حرکت میکند ، ایجاد نمایید
4- به صحنه اصلی برگشته و یک نمونه از برش فیلم خود را وارد لایه ماسک کنید
5- مسیر حرکت را آن گونه که می خواهید تغییر دهید تا نتیجه دلخواه شما حاصل شود . برای این کار از منوی Edit گزینه Edit in Place را انتخاب کرده و یا روی سمبل برش فیلم خود دوبار کلیک کنید . ( Flash تمامی اشکال صحنه را بجز برش فیلم شما را کم رنگ می کند )
6- از منوی Control ، گزینه Test Movie را انتخاب کنید تا نتیجه کار ماسک خود را ببینید .