اگر مردي فوت کند و مهريه همسر پرداخت نشده باشد وارث (ماترک) وجود داشته باشد زن مي تواند با دادن دادخواست عليه وراث از محل ماترک مطالبه مهريه کند و در صورت بودن طلبکاران ديگر متوفي اولويت با مهريه مي باشد اصطلاحا مهريه دين ممتاز است. از محل ديه زوج نيز مي توان مهريه را وصول و توقيف کرد. در صورت فوت زن هم وراث وي مي توانند به طرفيت زوج دادخواست مطالبه مهريه دهند زيرا طلب زن بابت مهريه به وراث منتقل خواهد شد البته در اين قسمت ظرايف حقوقي بسيار است و براي مرد در فروضي جاي دفاع مي باشد که از حوصله اين مختصر خارج است.

لینک منبع:طلاق خانواده گروه وکلای پارسای
http://parsaylawyers.com/