عکس رو ببینید
تو تنظیمات خاموشش کردم ولی غیرفعال نشده

چیکارش کنم؟ راهی هست؟؟؟