ادمین سی پی > زبان > جستجوی عبارات > ویرایش توسط را سرچ کنید
بعد
به جای
<a href="{4}">آخرین ویرایش {1}</a>; {2} در <span class="تاریخ">{3}</span>.

یک نقطه"." بذارید (اگر خالی بگذارید, متن پیشفرض انگلیسی را می گذاره)

تمام!!