با سلام

بنده 2 پوستر مفهومی

با موضوعات :

نگهداری و آسیب نرساندن به فضای سبز

و رعایت حق تقدم عبور عابر پیاده

میخواستم . کسی هست اینجا کمکم کنه خودم هیچ ایده ای در این زمینه ندارم