تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 16 از 16

موضوع: vBulletin Suite 4.2.5 RC2 Null vBSupport.org

  1. توضیحات vBulletin Suite 4.2.5 RC2 Null vBSupport.org »»

   vBulletin Suite 4.2.5 RC2 Null vBSupport.org

   نگارش: ، توسط (کاربر سایت)

   آخرین زمان حضور: Jan 2018 پرینت این صفحه / حالت نمایش بصورت پرینت شده ارسال این صفحه به ایمیل یک دوست یا خودتان
   نگارش: تمامی ورژن ها امتیاز:  نصب شده: 0 بار
   زمان انتشار: 2017/02/14 بروزرسانی: هرگز دریافت شده: 26 بار
   پشتیبانی نمی شود

   درود

   نسخه RC2 م ورژن 4.2.5 هم ریلیز شد. تست کردم مشکلی نداره این نسخه برای سازگاری با php7 ارائه شده

   هک VFcoder هم با php7 ناسازگاره که برای اینکه کار کن باید

   1 - در بخش plug in ها در admin cp باید تیک vFCoders - Hide Hack [Copyright] رو بردارید

   2 - محتویات فایل

   vfc_hide_core.php

   با این عوض کنید

   کد PHP:
   <?php
   /*======================================================================*\
   || #################################################################### ||
   || #                 vFcoders - Hide Hack v4                            ||
   || #         Copyright ©2012 vFcoders.com. All Rights Reserved.         ||
   || #################################################################### ||
   \*======================================================================*/

   class VFC_HIDE {

       
   /**
       * The vBulletin registry object
       *
       * @var    vB_Registry
       */
       
       
   public $registry null;
       
       
   /**
       * Whether html is allowed or not
       *
       * @var    boolean
       */
       
       
   public $dohtml false;
       
       
   /**
       * Hide Taglist (without option)
       *
       * @var    array
       */
       
       
   private $taglist = array(
           
   'HIDE-REPLY' => 'p_bb_code_hr',
           
   'HIDE-THANKS' => 'p_bb_code_ht',
           
   'HIDE-REPLY-THANKS' => 'p_bb_code_hrt'
           
   );
           
       
   /**
       * Hide Taglist (with option)
       *
       * @var    array
       */
       
       
   private $taglistwo = array(
           
   'HIDE-POSTS'   => 'p_bb_code_hp',
           
   'SHOWTOGROUPS' => 'p_bb_code_stg',
           
   'STU'          => 'p_bb_code_stu'
           
   );
           
       private 
   $twodefault = array();
           
       
   /**
       * Post's Details for parsing Hide Tags
       *
       * @var    string
       */
       
       
   public $forumid null;
       public 
   $postid null;
       public 
   $threadid null;
       public 
   $userid null;
       
       
   /**
       * @var    boolean
       */
       
       
   public $owner false;
       public 
   $hreply false;
       public 
   $hthanks false;
       
       private 
   $tagparser;

       
       
   /**
       * Constructor - checks that the registry object has been passed correctly.
       *
       *        [MENTION=20840]para[/MENTION]m    vB_Registry    Instance of the vBulletin data registry object - expected to have the database object as one of its $this->db member.
       */
       
       
   public function __construct(&$registry
       {
       
           global 
   $vbphrase$vbulletin;

           if (
   is_object($registry))
           {
               
   $this->registry =& $registry;
           }
           else
           {
               
   trigger_error("vB_Database::Registry object is not an object"E_USER_ERROR);
           }
           
           if (
   in_array(THIS_SCRIPT, array('ajax''editpost''misc''newthread''newreply''printthread''showpost''showthread')))
           {
               
   $this->dohtml true;
           }
           else
           {
               
   $this->dohtml false;
           }
           
       
           
   $this->twodefault = array('HIDE-POSTS' => $this->registry->options['vfc_hide_hack_hr_posts'], 
                                     
   'SHOWTOGROUPS' => $this->registry->options['hide_hack_sett_grp'],
                                     
   'STU'        => 0
                                     
   );
                                     
           
   $hidetag $this->registry->options['vfc_hide_hack_hide'];
           if (
   $this->taglist[$hidetag])
           {
              
   $this->taglist['HIDE'] = $this->taglist[$hidetag];
           }
           else
           {
              
   $this->taglistwo['HIDE'] = $this->taglistwo[$hidetag];
              
   $this->twodefault['HIDE'] = $this->twodefault[$hidetag];
           }
           
           
   /// Calling Parser
           
           
   require_once( DIR."/includes/vfchh/php/vfc_hide_parser.php" );
           
   $this->tagparser = new VFC_PARSER($this);        
           
       }
       
       
       
   /**
       * Main Function which will be used to Parse the tags
       *
       *        [MENTION=20840]para[/MENTION]m    Message, Forumid, Threadid, Postid, Userid (of creator)
       *
       * @return    Message (Parsed)
       */

    
   function fetch_msg_to_hide ($params = array()) 
    {
    
             [
   MENTION=4639]Extra[/MENTION]ct($params);
      global 
   $vbphrase;

      
   $this->forumid $forumid;
      
   $this->threadid $threadid;
      
   $this->postid $postid;
      
   $this->userid $userid;
      
   $this->hthanks false;
     
      
   // Check if this user can bypass hide tags or not
      
   $this->owner $this->canbypass();

      
   // Hide Tags without option
      
   foreach ($this->taglist as $tag => $parser
      {
         
   $message preg_replace('/\\[' $tag '\\](.*)\\[\/' $tag '\\]/siU'$this->tagparser->$parser('\\1'), $message);
      }
                                                 
      
   // Hide Tags with option
      
      
   foreach ($this->taglistwo as $tag => $parser
      {
          
   $message preg_replace('/\\[' $tag '\\](.*)\\[\/' $tag '\\]/siU'$this->tagparser->$parser('\\1','\\1'), $message);

         
   //$message = preg_replace("/\[" . $tag . "\]/siU", "[".$tag."=".$this->twodefault[$tag]."]", $message);
         //$message = preg_replace("/\[" . $tag . "=(&quot;|\"|'|)([0-9,\s]+)\\1\](.*)\[\/" . $tag . "\]/esiU", "\$this->tagparser->\$parser('\\3', '\\2')", $message);
         //$message = preg_replace("/\[" . $tag . "=" . $this->twodefault[$tag] . "\]/siU", '[' . $tag . ']', $message);
      
   }
      
      return 
   $message;

    }
    
      
   /**
       * Function for removing hide tags
       *
       *        [MENTION=20840]para[/MENTION]m    Message
       *
       * @return    Message (Stripped)
       */
    
     
   function strip_hide_bbcodes($message$for ''
     {
        global 
   $vbphrase;
     
        
   $replace '';
        
   $replace2 '';
     
        switch (
   $for)
        {
           case 
   'preview':
                
   $replace '\\1';
                
   $replace2 '\\3';
                break;
           case 
   'quote':
                
   $replace2 $replace $vbphrase['vfc_hide_hack_noquote'];
                break;
           case 
   'email':
                
   $replace2 $replace $vbphrase['vfc_hide_hack_email'];
                break;
           default:
                
   $replace2 $replace '';
                break;
        }      
       

        foreach (
   $this->taglist as $tag => $parser
        {
           
   $message preg_replace('/\\[' $tag '\\](.*)\\[\/' $tag '\\]/siU'$replace$message);
        }
                                                
        foreach (
   $this->taglistwo as $tag => $parser
        {
           
   $message preg_replace('/\\[' $tag '\\](.*)\\[\/' $tag '\\]/siU'$replace$message);
           
   $message preg_replace("/\[" $tag "=(&quot;|\"|'|)([0-9,\s]+)\\1\](.*)\[\/" $tag "\]/siU"$replace2$message);
        }                                             
    
        return 
   $message;
    
     }
      
       
   /**
       * Permission for tags
       *
       *        [MENTION=20840]para[/MENTION]m    Foruminfo
       *
       * @return    Permission
       */
       
      
   function check_permission ($foruminfo
      {
         
   $output = array();

         
   $output['stg'] = ($this->registry->options['vfc_hide_hack_stg'] && ($this->registry->userinfo['permissions']['vfc_hide_hack_perm'] & $this->registry->bf_ugp['vfc_hide_hack_perm']['vfc_can_hide_stg'])
         && 
   $foruminfo['vfchh_stg']);
         
         
   $output['stu'] = ($this->registry->options['vfc_hide_hack_stu'] && ($this->registry->userinfo['permissions']['vfc_hide_hack_perm'] & $this->registry->bf_ugp['vfc_hide_hack_perm']['vfc_can_hide_stu'])
         && 
   $foruminfo['vfchh_stu']);
       
         
   $output['hide'] = ($this->registry->options['vfc_hide_hack_hide'] && ($this->registry->userinfo['permissions']['vfc_hide_hack_perm'] & $this->registry->bf_ugp['vfc_hide_hack_perm']['vfc_can_hide'])
         && 
   $foruminfo['vfchh_hide']);    
         
         
   $output['hreply'] = ($this->registry->options['vfc_hide_hack_hr'] && ($this->registry->userinfo['permissions']['vfc_hide_hack_perm'] & $this->registry->bf_ugp['vfc_hide_hack_perm']['vfc_can_hide_reply'])
         && 
   $foruminfo['vfchh_hreply']);

         
   $output['hthanks'] = ($this->registry->options['vfc_hide_hack_ht'] && ($this->registry->userinfo['permissions']['vfc_hide_hack_perm'] & $this->registry->bf_ugp['vfc_hide_hack_perm']['vfc_can_hide_thanks'])
         && 
   $foruminfo['vfchh_hthanks'] && ($this->registry->products['post_thanks'] || $this->registry->products['crawlability_vbseo']));

         
   $output['hrt'] = ($this->registry->options['vfc_hide_hack_hrt'] && ($this->registry->userinfo['permissions']['vfc_hide_hack_perm'] & $this->registry->bf_ugp['vfc_hide_hack_perm']['vfc_can_hide_rt'])
         && 
   $foruminfo['vfchh_hrt'] && ($this->registry->products['post_thanks'] || $this->registry->products['crawlability_vbseo']));

         
   $output['hposts'] = ($this->registry->options['vfc_hide_hack_hp'] && ($this->registry->userinfo['permissions']['vfc_hide_hack_perm'] & $this->registry->bf_ugp['vfc_hide_hack_perm']['vfc_can_hide_posts'])
         && 
   $foruminfo['vfchh_hposts']);
         
         return 
   $output;

      }
      
       
   /**
       * Tags which user can use
       *
       *        [MENTION=20840]para[/MENTION]m    Foruminfo
       *
       * @return    Permission
       */
      
      
   function fetch_tags ($foruminfo
      {
      
          
   $permission =& $this->check_permission($foruminfo);
          
   $tags = array();
      
          if (
   $permission['hide']) 
          {
             
   $tags[] = 'Hide';
          }
          
          if (
   $permission['hide'] AND $permission['hreply']) 
          {
             
   $tags[] = '-';
          }
          
          if (
   $permission['hreply']) 
          {
             
   $tags[] = 'HReply';
          }
          
          if (
   $permission['hthanks']) 
          {
             
   $tags[] = 'Hthanks';
          }
          
          if (
   $permission['hrt']) 
          {
             
   $tags[] = 'HReplyThanks';
             
   $tags[] = '-'
          }
          
          if (
   $permission['hposts']) 
             
   $tags[] = 'HPosts';
          
          if (
   $permission['stg']) 
             
   $tags[] = 'Showtogroups';
             
          if (
   $permission['stu']) 
             
   $tags[] = 'STU';             
      
          return 
   $tags;
      
      
      }
      
      
   /**
       * Function for checking if user can bypass HIDE Tags
       *
       *        [MENTION=20840]para[/MENTION]m    Foruminfo
       *
       * @return    Permission
       */
       
       
   function canbypass () 
       {
       
          if ((
   $this->registry->userinfo['permissions']['vfc_hide_hack_perm'] & $this->registry->bf_ugp['vfc_hide_hack_perm']['vfc_can_hide_allow']))
          {       
               return 
   true;
          }    
       
          if (
   $this->registry->userinfo['userid'] == $this->userid
          {
               return 
   true;
          }
         
          if (
   can_moderate($this->forumid'caneditposts'))
          {
              return 
   true;
          }
         
              return 
   false;

       }
       
      
   /**
       * Don't Edit This Function else this MOD will stop working
       */
       
       
   function copyright ($output)
       {
       
          
   $output preg_replace('#All rights reserved.#i''All rights reserved.<div style="text-align: center">Hide Hack By 
          <a href="http://vfcoders.com" target="_blank" rel="nofollow">vFCoders</a>.</div>'
   $output1$match);
          
          if (empty(
   $match)) 
          {
          
          
   $output preg_replace('#<div id="footer_copyright"#i''<div style="text-align: center" class="shade footer_copyright">Hide Hack By 
          <a href="http://vfcoders.com" target="_blank" rel="nofollow">vFCoders</a></div><div id="footer_copyright"'
   $output1$match);
          
          }
          
          if (empty(
   $match))
          {
          
          
   $output preg_replace('#</body>#i''<div style="text-align: center" class="shade footer_copyright">Hide Hack By 
          <a href="http://vfcoders.com" target="_blank" rel="nofollow">vFCoders</a>.</div></body>'
   $output);
          
          }
          
          return 
   $output;
                       
       }
        
   }

   ?>
   الان کار میکنه فقط مشکلش اینه که دیگه نمی تونید تگ های دو بخشی مثل مخفی کردن از دید کار یا گروه خاص رو داشته باشید فقط تگ های بدون تنظیمات کار میکنن

   برای افزونه زرین پال و زرین گیت هم خطای 500 به من داد که باید فایل های

   zarinpalwg.php و zarinpalzg.php رو باز کنید و آدرس

   https://de.zarinpal.com/pg/services/WebGate/wsdl

   رو با

   https://www.zarinpal.com/pg/services/WebGate/wsdl

   در هر دو فایل عوض کنید

   اگه در کنترل پنل برای بعضی کاربران خطای SQL و صفحه زرد باید فایل

   usercp.php

   در ریشه رو باز کنید و کد

   کد PHP:
           SELECT $previewfield
               thread
   .threadidthread.title AS threadtitlethread.forumidthread.pollid,
               
   thread.openthread.replycountthread.postusernamethread.postuserid,
               
   thread.prefixidthread.taglistthread.datelinethread.viewsthread.iconid AS threadiconid,
               
   thread.notesthread.visiblethreadread.readtime AS threadread,
               
   $lastpost_info
               $hook_query_fields
           FROM 
   " . TABLE_PREFIX . "thread AS thread
           LEFT JOIN 
   " . TABLE_PREFIX . "threadread AS threadread ON (threadread.threadid thread.threadid AND threadread.userid " . $vbulletin->userinfo['userid'] . "
           
   $previewjoin
           $tachyjoin
           $hook_query_joins
           WHERE thread
   .threadid IN($threadids)
               
   $hook_query_where
           ORDER BY lastpost DESC 
   رو با

   کد PHP:
           SELECT $previewfield
               thread
   .threadidthread.title AS threadtitlethread.forumidthread.pollid,
               
   thread.openthread.replycountthread.postusernamethread.postuserid,
               
   thread.prefixidthread.taglistthread.datelinethread.viewsthread.iconid AS threadiconid,
               
   thread.notesthread.visible,
               
   $lastpost_info
               
   " . ($vbulletin->options['threadmarking'] ? "threadread.readtime AS threadread" : '') . "
               
   $hook_query_fields
           FROM 
   " . TABLE_PREFIX . "thread AS thread
           
   " . ($vbulletin->options['threadmarking'] ? " LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "threadread AS threadread ON (threadread.threadid thread.threadid AND threadread.userid " . $vbulletin->userinfo['userid'] . ")" : '') . "
           
   $previewjoin
           $tachyjoin
           $hook_query_joins
           WHERE thread
   .threadid IN($threadids)
               
   $hook_query_where
           ORDER BY lastpost DESC 
   جایگزین کنید

   برای مشکل آپلود در هک قالب Molding وی بی ایران هم که خطا میده باید فایل molding.php در مسیر admincp محتویاتش رو با

   کد PHP:
   <?php
   /**
    * @package    Molding Theme Option
    * @author     Hamyar Programming Team
    * @copyright  2010-2013 Mohammad Hossein Abedinpour
    *     [MENTION=36067]ver[/MENTION]sion    2
    */
   error_reporting(E_ALL);
   ini_set('display_errors''On');
   define('THIS_SCRIPT''molding');
   $phrasegroups = array();
   $specialtemplates = array();
   require_once (
   './global.php');
   log_admin_action();
   if (!
   can_administer('canadminads')) {
       
   print_cp_no_permission();
   }
   function 
   molding_findexts($filename$format false) {
       
   $filename strtolower($filename);
       @
   $exts explode("."$filename);
       
   $n count($exts) - 1;
       
   $exts $exts[$n];
       if (
   $format === false)
           return 
   $exts;
       else {
           if (
   in_array($exts$format))
               return 
   true;
           return 
   false;
       }
   }

   if (!isset(
   $_GET['do']))
       
   exec_header_redirect('options.php?do=options&dogroup=molding');
   else {
       if (
   in_array($_GET['do'], array('links''upload''up'))) {
           
   $cache = array();
           if (
   $_GET['do'] == 'links')
               
   $type '!=1';
           else
               
   $type '=1';
           if (isset(
   $_REQUEST['type'])) {
               
   $type '=' intval($_REQUEST['type']);
           }
           
   $data $vbulletin -> db -> query("SELECT * FROM " TABLE_PREFIX "molding WHERE type{$type} ORDER BY " TABLE_PREFIX "molding.order ASC");
           while (
   $ca $vbulletin -> db -> fetch_array($data)) {
               if (
   $ca['type'] == 1)
                   
   $cache[$ca['name']] = $ca;
               else
                   
   $cache[] = $ca;
           }
       }
       switch(
   $_GET['do']) {
           case 
   'up' :
               
   print_cp_header('تنظیمات پوسته Molding - آپلود عکس ها');
               
   print_form_header('molding''upload'true);
               
   print_table_header('آپلود فایل'2);
               
   print_cells_row(array('عنوان''آپلود'), 1);
               
   print_cells_row(array('لوگوی سایت<br/>لوگوی فعلی:<br/><img src="../images/molding/images/' $cache['logo']['value'] . '?vr=' time() . '" alt="logo"/><br/>فرمت مجاز: png''<input type="file" name="logo" />'), false);
               
   print_cells_row(array('بنر تبلیغاتی<br/>بنر فعلی:<br/><img src="../images/molding/images/' $cache['banner']['value'] . '?vr=' time() . '" alt="banner"/><br/>فرمت های مجاز: jpeg, jpg, png, gif''<input type="file" name="banner" />'), false);
               
   print_cells_row(array('تصویر برترین مطلب ماه<br/>تصویر فعلی:<br/><img src="../images/molding/images/' $cache['topic']['value'] . '?vr=' time() . '" alt="topic"/><br/>فرمت های مجاز: jpeg, jpg, png, gif''<input type="file" name="topic" />'), false);
               
   print_submit_row('آپلود''بازنشانی');
               echo 
   '<br/><div align="center"><a href="http://hamyar.org">Hamyar</a></div>';
               
   print_cp_footer();
               break;
           case 
   'links' :
               
   print_cp_header('تنظیمات پوسته Molding - مدیریت لینک ها');
               echo 
   "<script type=\"text/javascript\">function molding_del(x) {var r = confirm('آیا شما مطمئن هستید؟');if (r == true) {window.location = (location.href + '&do=del&id=' + x);}else{return false;}}</script>";
               
   print_form_header('molding''add_link'true);
               
   print_table_header('لینک ها'5);
               
   print_cells_row(array('ردیف''نام''لینک''جایگاه''مدیریت'), 1);
               if (
   count($cache) > 0) {
                   
   $num 1;
                   foreach (
   $cache as $key => $value) {
                       switch (
   $value['type']) {
                           case 
   '2' :
                               
   $type 'منوی بالای سایت';
                               break;
                           case 
   '3' :
                               
   $type 'مطالب برتر';
                               break;
                           case 
   '4' :
                               
   $type 'دوستان';
                               break;
                           case 
   '5' :
                               
   $type 'لینک ها';
                               break;
                           case 
   '6' :
                               
   $type 'ابزار ها';
                               break;
                       }
                       
   $type "<a href='molding.php?do=links&type={$value['type']}'>{$type}</a>";
                       
   $manage construct_link_code('ویرایش'"molding.php?do=edit_link&id=" $value['id']);
                       
   $manage .= '<a style="cursor:pointer" onClick="molding_del(\'' $value['id'] . '\')">[ حذف ]</a>';
                       
   print_cells_row(array($num$value['name'], '<a href="' $value['value'] . '" target="_blank">' $value['value'] . '</a>'$type$manage));
                       
   $num++;
                   }
               } else {
                   
   print_cells_row(array('یافت نشد.''یافت نشد.''یافت نشد.''یافت نشد.''یافت نشد.'));
               }
               
   print_submit_row('اضافه کردن لینک'''5);
               echo 
   '<br/><div align="center"><a href="http://hamyar.org">Hamyar</a></div>';
               
   print_cp_footer();
               break;
           case 
   'del' :
               
   $id intval($_REQUEST['id']);
               
   $vbulletin -> db -> query_write("DELETE FROM " TABLE_PREFIX "molding WHERE id='{$id}' ");
               
   print_cp_redirect('molding.php?do=links');
               break;
           case 
   'edit_link' :
               
   $id intval($_REQUEST['id']);
               
   $link $vbulletin -> db -> query_first("SELECT * FROM " TABLE_PREFIX "molding WHERE id='{$id}' ");
               if (!empty(
   $link['value'])) {
                   if (isset(
   $_REQUEST['adminhash']) && isset($_REQUEST['link'])) {
                       if (!empty(
   $_REQUEST['name']) && !empty($_REQUEST['link'])) {
                           
   $type intval($_REQUEST['mode']);
                           
   $name $vbulletin -> db -> escape_string($_REQUEST['name']);
                           
   $link $vbulletin -> db -> escape_string($_REQUEST['link']);
                           
   $attr $vbulletin -> db -> escape_string($_REQUEST['attr']);
                           
   $order intval($_REQUEST['order']);
                           
   $vbulletin -> db -> query_write("UPDATE " TABLE_PREFIX "molding SET " TABLE_PREFIX "molding.order='{$order}' , name='{$name}' , value='{$link}' , type='{$type}' , attr='{$attr}' WHERE id='{$id}' ");
                           
   print_cp_redirect('molding.php?do=edit_link&id=' $id);
                       } else {
                           
   print_stop_message('please_complete_required_fields');
                       }
                   }
                   
   print_cp_header('تنظیمات پوسته Molding - ویرایش لینک');
                   
   print_form_header('molding''edit_link');
                   
   print_table_header('ویرایش لینک');
                   
   print_input_row('عنوان''name'$link['name'], true35250);
                   
   print_input_row('لینک''link'$link['value'], true35250);
                   
   print_input_row('ترتیب نمایش''order'$link['order']);
                   
   print_textarea_row('attribute ها''attr'$link['attr']);
                   
   print_select_row('جایگاه''mode', array(=> 'منوی بالای سایت'=> 'مطالب برتر'=> 'دوستان'=> 'لینک ها'=> 'ابزار ها'), $link['type']);
                   echo 
   '<input type="hidden" name="id" value="' $id '" />';
                   
   print_submit_row();
                   echo 
   '<br/><div align="center"><a href="http://hamyar.org">Hamyar</a></div>';
                   
   print_cp_footer();
               } else {
                   
   print_cp_message('یافت نشد.'defined('CP_REDIRECT') ? CP_REDIRECT NULL1defined('CP_BACKURL') ? CP_BACKURL NULLdefined('CP_CONTINUE') ? true false);
               }
               break;
           case 
   'add_link' :
               if (isset(
   $_REQUEST['adminhash']) && isset($_REQUEST['link'])) {
                   if (!empty(
   $_REQUEST['name']) && !empty($_REQUEST['link'])) {
                       
   $type intval($_REQUEST['mode']);
                       
   $name $vbulletin -> db -> escape_string($_REQUEST['name']);
                       
   $link $vbulletin -> db -> escape_string($_REQUEST['link']);
                       
   $attr $vbulletin -> db -> escape_string($_REQUEST['attr']);
                       
   $order intval($_REQUEST['order']);
                       
   $vbulletin -> db -> query_write("INSERT INTO " TABLE_PREFIX "molding (type,name,value,attr," TABLE_PREFIX "molding.order) VALUES ('{$type}','{$name}','{$link}','{$attr}','{$order}') ");
                       
   print_cp_redirect('molding.php?do=links');
                   } else {
                       
   print_stop_message('please_complete_required_fields');
                   }
               }
               
   print_cp_header('تنظیمات پوسته Molding - اضافه کردن لینک');
               
   print_form_header('molding''add_link');
               
   print_table_header('اضافه کردن لینک جدید');
               
   print_input_row('عنوان''name'''true35250);
               
   print_input_row('لینک''link'''true35250);
               
   print_input_row('ترتیب نمایش''order');
               
   print_textarea_row('attribute ها''attr');
               
   print_select_row('جایگاه''mode', array(=> 'منوی بالای سایت'=> 'مطالب برتر'=> 'دوستان'=> 'لینک ها'=> 'ابزار ها'));
               
   print_submit_row();
               echo 
   '<br/><div align="center"><a href="http://hamyar.org">Hamyar</a></div>';
               
   print_cp_footer();
               break;
           case 
   'upload' :
               if (!empty(
   $_FILES['logo']['name'])) {
                   if (
   molding_findexts($_FILES['logo']['name'], array('png'))) {
                       
   unlink(DIR '/images/molding/images/' $cache['logo']['value']);
                       
   $name 'logo.png';
                       
   move_uploaded_file($_FILES["logo"]["tmp_name"], DIR '/images/molding/images/' $name);
                       
   $vbulletin -> db -> query("UPDATE " TABLE_PREFIX "molding SET value='{$name}' WHERE type='1' AND name='logo' ");
                   } else {
                       
   $vbphrase['molding_format'] = '';
                       
   print_cp_message('فقط فرمت png برای لوگو قابل فبول هست.'defined('CP_REDIRECT') ? CP_REDIRECT NULL1defined('CP_BACKURL') ? CP_BACKURL NULLdefined('CP_CONTINUE') ? true false);
                   }
               }
               if (!empty(
   $_FILES['banner']['name'])) {
                   if (
   molding_findexts($_FILES['banner']['name'], array('png''gif''jpg''jpeg'))) {
                       
   unlink(DIR '/images/molding/images/' $cache['banner']['value']);
                       
   $name time() . 'banner.' molding_findexts($_FILES['banner']['name']);
                       
   move_uploaded_file($_FILES["banner"]["tmp_name"], DIR '/images/molding/images/' $name);
                       
   $vbulletin -> db -> query("UPDATE " TABLE_PREFIX "molding SET value='{$name}' WHERE type='1' AND name='banner' ");
                   } else {
                       
   $vbphrase['molding_format'] = '';
                       
   print_cp_message('فقط فرمت های jpeg, jpg, png, gif برای بنر قابل فبول هست.'defined('CP_REDIRECT') ? CP_REDIRECT NULL1defined('CP_BACKURL') ? CP_BACKURL NULLdefined('CP_CONTINUE') ? true false);
                   }
               }
               if (!empty(
   $_FILES['topic']['name'])) {
                   if (
   molding_findexts($_FILES['topic']['name'], array('png''gif''jpg''jpeg'))) {
                       
   unlink(DIR '/images/molding/images/' $cache['topic']['value']);
                       
   $name time() . 'topic.' molding_findexts($_FILES['topic']['name']);
                       
   move_uploaded_file($_FILES["topic"]["tmp_name"], DIR '/images/molding/images/' $name);
                       
   $vbulletin -> db -> query("UPDATE " TABLE_PREFIX "molding SET value='{$name}' WHERE type='1' AND name='topic' ");
                   } else {
                       
   $vbphrase['molding_format'] = '';
                       
   print_cp_message('فقط فرمت های jpeg, jpg, png, gif برای تصویر تاپیک قابل فبول هست.'defined('CP_REDIRECT') ? CP_REDIRECT NULL1defined('CP_BACKURL') ? CP_BACKURL NULLdefined('CP_CONTINUE') ? true false);
                   }
               }
               
   print_cp_redirect('molding.php?do=up');
               break;
           case 
   'version' :
               
   print_cp_header('تنظیمات پوسته Molding - بررسی کننده ورژن');
               
   print_form_header('molding''version');
               
   print_table_header('بررسی کننده ورژن');
               
   print_cells_row(array('<iframe src="http://hamyar.org/download/dl.php?do=vr&plugin=molding&old_vr=2"  frameborder="0"></iframe>'), false);
               
   print_cells_row(array('کلیه حقوق برای همیار محفوط است'), false);
               
   print_submit_row('بررسی دوباره''');
               
   print_cp_footer();
               break;
           default :
               
   exec_header_redirect('options.php?do=options&dogroup=molding');
               break;
       }
   }
   عوض کنید

   ***********************

   Beta 3 هم منتشر شد ...


   ***********************

   Beta 4 هم منتشر شد ...

   ***********************

   RC1 منتشر شد ...

   ***********************

   RC2 منتشر شد ...

   دانلود رایگان vBulletin Suite 4.2.5 RC2 Null vBSupport.org از وی بی ایران


   پشتیبانی شما از نویسنده ( تشکر ، اعلام نصب ، رعایت کپی رایت و پسورد )
 1. گیفت کارت آیتونز

 2. Top | #12
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Aug 2011
  ورژن ویبولتین
  4.2.3
  نوشته ها
  265
  مورد پسند
  314 بار
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Firefox 50.0
  میزان امتیاز
  39

  پیش فرض

  beta4 هم منتشر و به پست اول اضافه شد . تست کردم مشکلی نداره

  3 تشکر توسط:

  پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول توسعه دهنده

 3. Top | #13
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Aug 2011
  ورژن ویبولتین
  4.2.3
  نوشته ها
  265
  مورد پسند
  314 بار
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Firefox 50.0
  میزان امتیاز
  39

  پیش فرض

  نسخه به نسبت پایدار و آماده منتشر شدن RC1 در پست اول قرار گرفت اگه 4.2.5 بتا داشتید حتما به روز کنید ...

  کاربر مقابل از milad_a بابت این پست مفید تشکر کرده است:

  پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول توسعه دهنده

 4. Top | #14
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Mar 2014
  ورژن ویبولتین
  4.2.1
  نوشته ها
  26
  مورد پسند
  3 بار
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Firefox 52.0
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  سلام
  موقع نصب 4.2.5 Release Candidate
  این ارور برای چی هست؟

  Due to the following errors, the install/upgrade can not continue:
  • Database connection failed due to unexpected error:
   • (1046) No database selected

   Please ensure that the database and server is correctly configured and try again

 5. Top | #15
  مدیر ارشد

  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  ورژن ویبولتین
  4
  سن
  23
  نوشته ها
  3,444
  مورد پسند
  2,408 بار
  نوشته های وبلاگ
  17
  اطلاعات
  Windows NT 10.0 Chrome 57.0.2987.133
  میزان امتیاز
  415

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط oghyanos نمایش پست ها
  سلام
  موقع نصب 4.2.5 Release Candidate
  این ارور برای چی هست؟

  Due to the following errors, the install/upgrade can not continue:
  • Database connection failed due to unexpected error:
   • (1046) No database selected

   Please ensure that the database and server is correctly configured and try again
  مشخصات وارد شده در فایل کانفیگ رو چک کنید+در قسمت دیتابیس های کنترل پنل هاست، چک کنید که دسترسی کامل به یوزر برای کنترل دیتابیس دادید (priviledge)

  2 تشکر توسط:

  پایان
  در صورتی که موردی ناتمام میان من و شما وجود دارد در پیام خصوصی (تنها و تنها پیام خصوصی) اعلام کنید
  افزونه امنیتی مخفی سازی وردپرس | Hide My WP

 6. Top | #16
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Aug 2011
  ورژن ویبولتین
  4.2.3
  نوشته ها
  265
  مورد پسند
  314 بار
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Firefox 50.0
  میزان امتیاز
  39

  پیش فرض

  نسخه RC2 هم منتشر شد و به پست اول اضافه شد. لطفا عنوان تاپیک رو ویرایش کنید

  2 تشکر توسط:

  پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول توسعه دهنده

 7. Top | #17
  مدیر ارشد

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  v4.1.3 PL8
  نوشته ها
  6,804
  مورد پسند
  11,586 بار
  نوشته های وبلاگ
  63
  اطلاعات
  Windows NT 10.0 Chrome 58.0.3029.81
  میزان امتیاز
  933

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط milad_a نمایش پست ها
  نسخه RC2 هم منتشر شد و به پست اول اضافه شد. لطفا عنوان تاپیک رو ویرایش کنید
  ویرایش شد.

  3 تشکر توسط:


صفحه 2 از 2 نخستنخست 12

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. vBulletin 3.8.10 Null vBSupport.org
  توسط yasinm در انجمن ورژن های 3.8.x
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2017/03/08, 11:36 PM
 2. vBulletin Suite 4.2.4 Nulled by vBSupport.org
  توسط Inna در انجمن ورژن های 4.2.x
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2017/03/02, 08:43 PM
 3. vBulletin Suite 4.2.4 Release Candidate 3 Null vBSupport.org
  توسط milad_a در انجمن ورژن های 4.2.x
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2017/02/14, 06:46 PM
 4. vBulletin Suite 4.2.4 Release Candidate 2 Null vBSupport.org
  توسط milad_a در انجمن ورژن های 4.2.x
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2016/12/08, 07:15 PM
 5. vBulletin Suite 4.2.4 Release Candidate 1 Null vBSupport.org
  توسط milad_a در انجمن ورژن های 4.2.x
  پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 2016/10/01, 01:59 PM

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •