شناسه ملی شرکت
یکی از مهمترین مواردی که برای اشخاص حقوقی مهم و ضروری است شناسه شرکت می باشد به عبارتی دیگر شخص حقیقی برای تبدیل شدن به شخص حقوقی بایستی شرکت ثبت کند از همین رو کلیه مراحل ثبت شرکت بایستی بر طبق اصول وقواعد اداره ثبت شرکتها انجام شود و بعد از ثبت شرکت به صورت قانونی شماره ای برای شرکت ثبت شده صادر می شود به این شماره ,شناسه ملی شرکت گفته می شود.به طور کلی در صورتی یک شرکت می تواند به صورت قانونی فعاایت کند که دارای شناسه ملی باشد اداره ثبت شرکتها با در نظر گرفتن اهدافی صدور شناسه ملی را برای شرکت به ثبت رسیده تایین نموده است
فواید شناسه ملی شرکت
قطعا شرکتی که به صورت قانونی به ثبت رسیده است و دارای شناسه ملی می باشد نسبت به شرکتی که بدون شناسه ملی باشد مزایای بیشتری دارد در ذیل به چند مورد اشاره شده است
اداره ثبت شرکتها با هدف از بین بردن زمینه سوء استفاده از شرکت‌های کاغذی و در راستای یافتن راه‌ حل‌های مقابله با فساد و سوء استفاده‌های موجود در شرکت ها، آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی را ابلاغ نموده است که بر اساس آن ، تمامی اشخاص حقوقی موظفند طبق برنامه زمانی اعلامی سازمانهای ثبت کننده، فرم درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت کننده اعلام می‌شود، به سازمانهای یاد شده ارائه کنند.
بر اساس این آیین نامه، سازمانهای ثبت کننده باید امکان ثبت شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره فراگیر اشخاص خارجی تشکیل دهنده حقوقی را در پایگاه اختصاصی خود ایجاد کنند به نحوی که اختصاص شناسه ملی به شرکت منوط به درج شماره‌ها و شناسه یاد شده شود.بر این اساس، سازمان ثبت کننده پس از اختصاص شناسه ملی در پایگاه باید کارت شخص حقوقی را صادر و از طریق دفاتر پستی تحویل دهد.
بر اساس این آیین نامه، شخص حقوقی دارنده کارت مکلف است با تغییر هر یک از اقلام اطلاعاتی مندرج در کارت یا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و نیز پایان مدت اعتبار کارت، مراتب را با ارائه اسناد و مدارک به سازمان ثبت کننده اعلام کند تا حسب مورد نسبت به تعویض کارت و یا اصلاح اطلاعات پایگاه مربوط اقدام شود.
بر این اساس ، تمامی دستگاههای اجرایی موطفند پایگاه اطلاعات خود را به نحوی سازمان دهند که هر شخص حقوقی با شناسه ملی و کد پستی نشانی آخرین دفتر مرکزی (اقامتگاه قانونی) در سیستم اختصاصی مربوط شناخته شود و سازمان موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به راه اندازی پایگاه اقدام نماید.