تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 20

موضوع: 2 تا سوال مهم

 1. Top | #11
  کاربر ویژه

  تاریخ عضویت
  Jun 2010
  ورژن ویبولتین
  4.1.9
  نوشته ها
  535
  مورد پسند
  525 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  71

  پیش فرض

  اول از همه دیدی گفتم مشکل از سایز فونتهاته گوش ندادی گفتی نه؟

  خب اینجا یه هکی هست که میتونی برداری و بزاری تو انجمن و تاریخ شمسی بشه، ولی اینو یادت باشه که استفاده از این هک رو اینجا هم نوشتن که توصیه نمیشه.

  در مورد سوال دومت هم فکر کنم مشکلت با این کار حل میشه، قرمزه رو روی کد نگاه کن:

  کد:
  $template_hook[postbit_start]
  
  <!-- border top -->
  
  <table id="post$post[postid]" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" bgcolor="#E8F6FB" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
    <td class="alt4" colspan="99" $post[scrolltothis]>
    </td>
  </tr>
  
  <!--                   -->
  <if condition="$post['good_writer']">
  <tr><td id="td_post_$post[postid]" background="<if condition="$post['good_writer_pic']">$post[good_writer_pic]</if>">
  <else />
  <tr><td class="alt4" id="td_post_$post[postid]" valign="top">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr>
  
  <!--          -->
  <td class="alt3" align="right" valign="top" rowspan="2" width="210">
  
  <img src="$stylevar[imgdir_misc]/mwa/bak/mwa07-postb.gif" alt="" border="0" />
  
  <div style="padding-left:15px; padding-right:15px; padding-top:0px">
  <table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%" align="center">
  <tr><td align="center">
  
      <!-- user info -->
          <div id="postmenu_$post[postid]">
            <if condition="$show['profile']">
            <a class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a>
            <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script>
            <else />
            $post[musername]
            </if>
          </div>
  
              <if condition="$show['avatar']"><div style="padding:10px">
  <a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a></div></if>
        
          <if condition="$post['usertitle']">$post[usertitle]<br /></if>
          <if condition="$post['rank']"><div class="smallfont" style="padding-top: 10px">$post[rank]</div><br /></if>
          $template_hook[postbit_userinfo_left]
  
  </td></tr>
  
  <!--            -->
  <tr><td class="thead" align="right" style="padding: 1px">
  <div class="smallfont" style="padding:2px">
  شماره کاربری : $post[userid]
  <div>
  </td></tr>
  <!--            -->
  
  <!--        -->
  <if condition="$post['joindate']">
  <tr><td class="thead" align="right" style="padding: 1px">
  <div class="smallfont" style="padding:2px">
  Join Date: $post[joindate]
  <div>
  </td></tr></if>
  <!--        -->
  
  <!--    -->
  <if condition="$post['field2']">
  <tr><td class="thead" align="right" style="padding: 1px">
  <div class="smallfont" style="padding:2px">
  $vbphrase[location_perm] : $post[field2]
  <div>
  </td></tr></if>
  <!--    -->
  
  <!--    -->
  <if condition="$post['age']">
  <tr><td class="thead" align="right" style="padding: 1px">
  <div class="smallfont" style="padding:2px">
  $vbphrase[age] : $post[age]
  <div>
  </td></tr></if>
  <!--    -->
  
  <!--      -->
  <tr><td class="thead" align="right" style="padding: 1px">
  <div class="smallfont" style="padding:2px">
  $vbphrase[posts] : $post[posts]
  <div>
  </td></tr>
  <!--      -->
  
  <!--         -->
  <tr><td class="thead" align="right" style="padding: 1px">
  <div class="smallfont" style="padding:2px">
  رتبه : $post[postsperday] در روز
  <div>
  </td></tr>
  <!--         -->
  
  <!--      -->
  <if condition="$show['infraction']">
  <tr><td class="thead" align="right" style="padding: 1px">
  <div class="smallfont" style="padding:2px">
  $vbphrase[infractions] : $post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])
  <div>
  </td></tr></if>
  <!--      -->
  
  <!--         -->
  <if condition="$show['reputation']">
  <if condition="$show['reppower']">
  <tr><td class="thead" align="right" style="padding: 1px">
  <div class="smallfont" style="padding:2px">
  Rep Power : <span id="reppower_$post[postid]_$post[userid]">$post[reppower]</span>
  <div>
  </td></tr>
  <tr><td class="thead" align="right" style="padding: 1px">
  <div class="smallfont" style="padding:2px">
  <span id="repdisplay_$post[postid]_$post[userid]">    : $post[reputationdisplay]</span>
  <div>
  </td></tr>
  </if></if>
  <!--         -->
  
  <tr><td class="thead" align="center" style="padding: 1px">
  <div style="padding:2px">$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div>
  </td></tr>
  
  <tr><td>
  $template_hook[postbit_userinfo_right_after_posts]
  $template_hook[postbit_userinfo_right]
  </td></tr>
          
      <!-- / user info -->
  
  </table></div><br />
            $post[onlinestatus]
  
  <!--                   -->
  <a href="album.php?u=$post[userid]" title="       $post[username]" rel="nofollow"><img src="images/buttons/add_album.png" alt="آلبوم $post[username]" border="0"/></a>
  <!--                   -->
  
        <if condition="$show['reputationlink']">
          <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
          <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>&nbsp;
        </if>
        <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a> &nbsp;</if>
        <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a> &nbsp;</if>
        <br /><br />$post[iplogged]
  
  <br>
  </td>
  <!--          -->
  
  <!--          -->
  <td valign="top" style="padding:10px">
    <!-- message, attachments, sig -->
    
      $template_hook[postbit_messagearea_start]
  
      <div style="float:$stylevar[right]">
        &nbsp;
        <if condition="$show['postcount']"># : <a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]">$post[postcount]</a> &nbsp;</if>
        <if condition="$show['inlinemod']">
        <input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:10px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" />
        </if>
      </div>
      <if condition="$thread['firstpostid'] != $post['postid']">
  <font color="#000000">Thread Starter : </font>
  <a target="_blank" href="member.php?$session[sessionurl]u=$thread[postuserid]" title="            $thread[postusername]">
  $thread[postusername]</a>
  </if>
  
  <if condition="THIS_SCRIPT != 'private'">
  <font color="#000000">Forum : </font>
  <a target="_blank" href="forumdisplay.php?f=$forum[forumid]" title=" $forum[title]">
  $forum[title]</a></if>
  
  <!--          -->
  <!-- icon and title -->
  <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
  <div class="style1">
  <if condition="$show['messageicon']">
  <font face="Arial" size="4">
  <img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
  <if condition="$post['title']">
  <b>$post[title]</b></if></div></if>
  <!-- / icon and title -->
  <!--          -->
  
        <!-- status icon and date -->
        <a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>
        <if condition="!$show['announcement']">
          Date : $post[postdate] time : $post[posttime]
        <else />
          <phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
        </if>
        $post[firstnewinsert]
        <!-- / status icon and date -->
  
      <!-- message -->
      <div id="post_message_$post[postid]">
  <!--                   -->
  <div class="style2">
    <font size="4">
  <!--                   -->
  
  <br />
  $ad_location[ad_showthread_firstpost_start]
  $post[message]<br /><br />
  
  <!--                   -->
  </div>
  </font>
  <!--                   -->
  
  </div>
      <!-- / message -->
  </td></tr><tr><td cellspacing="2" style="padding:10px" valign="bottom">
  
  <!--     -->
      <if condition="$show['attachments']">
      <!-- attachments -->
  <br />
        <if condition="$show['otherattachment']">
  <table class="tborder" cellpadding="4" cellspacing="2" border="0" align="center" width="99%">
  <tr><td class="thead" align="right">$vbphrase[attached_files]</td></tr>
  <tr><td class="panel" align="right">
  $post[otherattachments]
  </td></tr></table><br />
        </if>
        
        <if condition="$show['moderatedattachment']">
  <table class="tborder" cellpadding="4" cellspacing="2" border="0" align="center" width="99%">
  <tr><td class="thead" align="right">$vbphrase[attachments_pending_approval]</td></tr>
  <tr><td class="panel" align="right">
  $post[moderatedattachments]
  </td></tr></table><br />
        </if>
  
        <if condition="$show['thumbnailattachment']">
  <table class="tborder" cellpadding="4" cellspacing="2" border="0" align="center" width="99%">
  <tr><td class="thead" align="right">$vbphrase[attached_thumbnails]</td></tr>
  <tr><td class="panel" align="right">
  $post[thumbnailattachments]
  </td></tr></table><br />
        </if>
      
        <if condition="$show['imageattachment']">
  <table class="tborder" cellpadding="4" cellspacing="2" border="0" align="center" width="99%">
  <tr><td class="thead" align="right">$vbphrase[attached_images]</td></tr>
  <tr><td class="panel" align="right">
  $post[imageattachments]
  </td></tr></table><br />
        </if>
        
        <if condition="$show['imageattachmentlink']">
  <table class="tborder" cellpadding="4" cellspacing="2" border="0" align="center" width="99%">
  <tr><td class="thead" align="right">$vbphrase[attached_images]</td></tr>
  <tr><td class="panel" align="right">
  $post[imageattachmentlinks]
  </td></tr></table><br />
        </if>
      <!-- / attachments -->
      </if>
  <!--     -->
      
      $template_hook[postbit_signature_start]
          $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig]
  
  <!--     -->
  <if condition="$post['signature']">
  <!-- sig -->
  <table class="tborder" cellpadding="4" cellspacing="2" border="0" align="center" width="99%">
  <tr><td class="thead" align="center">sign $post[musername]</td></tr>
  <tr><td class="panel" align="center">
  <br />$post[signature]<br /><br />
  </td></tr></table><br />
  <!-- / sig -->
  </if>
  <!--     -->
  
      $template_hook[postbit_signature_end]
  
  <!--           -->
      <if condition="$show['postedited']">
      <!-- edit note -->
  <table class="tborder" cellpadding="8" cellspacing="2" border="0" align="center" width="99%">
  <tr><td class="panel" align="center">
  <font color="red">
  <if condition="$post['editlink'] AND $show['postedithistory']">
  <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase>.
  <else />
  <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>.
  </if>
  <if condition="$post['edit_reason']">
  $vbphrase[reason]: $post[edit_reason]
  </if>
  </font></td></tr></table><br />
      <!-- / edit note -->
      </if>
  <!--           -->
  
    <!-- message, attachments, sig -->
    
  </td>
  <!--          -->
  
  </tr>
  
  <tr><td valign="top">
  <img src="$stylevar[imgdir_misc]/mwa/bak/mwa07-post.gif" alt="" border="0" />
  </td><td>
  
      <div style="padding: 0px;" class="style2">
        <!-- controls -->
        <if condition="$post['editlink']">
          <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />
          <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>
        </if>
        <if condition="$post['forwardlink']">
          <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>
        </if>
        <if condition="$post['replylink']">
          <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>
        </if>
  
  <if condition="$show['largereplybutton']">
  <a href="newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=$post[postid]">
  <img src="$stylevar[imgdir_button]/reply.gif" alt="$vbphrase[reply]" border="0" />
  </a>
  </if>
  
        <if condition="$show['multiquote_post']">
          <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
        </if>
        <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
          <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>
        </if>
        <if condition="$show['moderated']">
          <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
        </if>
        <if condition="$show['spam']">
          <img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" />
        </if>
        <if condition="$show['deletedpost']">
          <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />
        </if>
        <if condition="$show['redcard']">
          <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
        <else />
          <if condition="$show['yellowcard']">
            <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
          </if>
        </if>
        $template_hook[postbit_controls]
        <!-- / controls -->
      </div>
  
  </td></tr></table>
  </if>
  <!--                   -->
  
  <!--             -->
  <!--             -->
  
  </td></tr></table>
  
  <!-- border buttom -->
  
  $template_hook[postbit_end]
  
  <!-- post $post[postid] popup menu -->
  <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none;">
    <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0">
    <tr>
      <td class="thead">$post[username]</td>
    </tr>
    <if condition="$show['profile']">
      <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
    </if>
    <if condition="$show['pmlink']">
      <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
    </if>
    <if condition="$show['emaillink']">
      <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
    </if>
    <if condition="$show['homepage']">
      <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
    </if>
    <if condition="$show['search']">
      <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_all_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
    </if>
  
  <!--                 -->
    <if condition="$show['search']">
      <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?do=finduser&u=$post[userid]&starteronly=1" rel="nofollow">           $post[username]</a></td></tr>
    </if>
  <!--                 -->
  
    <if condition="$post['userid'] AND $show['member']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr>
    </if>
  
    $template_hook[postbit_user_popup]
    </table>
  </div>
  <!-- / post $post[postid] popup menu --> 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #12
  مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت
  Aug 2009
  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  21,693
  مورد پسند
  54,961 بار
  نوشته های وبلاگ
  14
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  3122

  پیش فرض

  1. بله ولی به دنبالش کلی مشکل هست .
  2.
  کد:
  <head>
  <style type="text/css">
  .style2 {
    text-align: right;
  }
  </style>
  </head>
  
  <br>
  $template_hook[postbit_start]
  
  <!-- border top -->
  
  <table id="post$post[postid]" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" bgcolor="#E8F6FB" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
    <td class="alt4" colspan="99" $post[scrolltothis]>
    </td>
  </tr>
  
  <!--                   -->
  <if condition="$post['good_writer']">
  <tr><td id="td_post_$post[postid]" background="<if condition="$post['good_writer_pic']">$post[good_writer_pic]</if>">
  <else />
  <tr><td class="alt4" id="td_post_$post[postid]" valign="top">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr>
  
  <!--          -->
  <td class="alt3" align="center" valign="top" rowspan="2" width="210">
  
  <img src="$stylevar[imgdir_misc]/mwa/bak/mwa07-postb.gif" alt="" border="0" />
  
  <div style="padding-left:15px; padding-right:15px; padding-top:0px">
  <table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%" align="center">
  <tr><td align="center">
  
      <!-- user info -->
          <div id="postmenu_$post[postid]">
            <if condition="$show['profile']">
            <a class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a>
            <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script>
            <else />
            $post[musername]
            </if>
          </div>
  
              <if condition="$show['avatar']"><div style="padding:10px">
  <a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a></div></if>
        
          <if condition="$post['usertitle']">$post[usertitle]<br /></if>
          <if condition="$post['rank']"><div class="smallfont" style="padding-top: 10px">$post[rank]</div><br /></if>
          $template_hook[postbit_userinfo_left]
  
  </td></tr>
  
  <!--            -->
  <tr><td class="thead" align="right" style="padding: 1px">
  <div class="smallfont" style="padding:2px">
  شماره کاربری : $post[userid]
  <div>
  </td></tr>
  <!--            -->
  
  <!--        -->
  <if condition="$post['joindate']">
  <tr><td class="thead" align="right" style="padding: 1px">
  <div class="smallfont" style="padding:2px">
  Join Date: $post[joindate]
  <div>
  </td></tr></if>
  <!--        -->
  
  <!--    -->
  <if condition="$post['field2']">
  <tr><td class="thead" align="right" style="padding: 1px">
  <div class="smallfont" style="padding:2px">
  $vbphrase[location_perm] : $post[field2]
  <div>
  </td></tr></if>
  <!--    -->
  
  <!--    -->
  <if condition="$post['age']">
  <tr><td class="thead" align="right" style="padding: 1px">
  <div class="smallfont" style="padding:2px">
  $vbphrase[age] : $post[age]
  <div>
  </td></tr></if>
  <!--    -->
  
  <!--      -->
  <tr><td class="thead" align="right" style="padding: 1px">
  <div class="smallfont" style="padding:2px">
  $vbphrase[posts] : $post[posts]
  <div>
  </td></tr>
  <!--      -->
  
  <!--         -->
  <tr><td class="thead" align="right" style="padding: 1px">
  <div class="smallfont" style="padding:2px">
  رتبه : $post[postsperday] در روز
  <div>
  </td></tr>
  <!--         -->
  
  <!--      -->
  <if condition="$show['infraction']">
  <tr><td class="thead" align="right" style="padding: 1px">
  <div class="smallfont" style="padding:2px">
  $vbphrase[infractions] : $post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])
  <div>
  </td></tr></if>
  <!--      -->
  
  <!--         -->
  <if condition="$show['reputation']">
  <if condition="$show['reppower']">
  <tr><td class="thead" align="right" style="padding: 1px">
  <div class="smallfont" style="padding:2px">
  Rep Power : <span id="reppower_$post[postid]_$post[userid]">$post[reppower]</span>
  <div>
  </td></tr>
  <tr><td class="thead" align="right" style="padding: 1px">
  <div class="smallfont" style="padding:2px">
  <span id="repdisplay_$post[postid]_$post[userid]">    : $post[reputationdisplay]</span>
  <div>
  </td></tr>
  </if></if>
  <!--         -->
  
  <tr><td class="thead" align="center" style="padding: 1px">
  <div style="padding:2px">$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div>
  </td></tr>
  
  <tr><td>
  $template_hook[postbit_userinfo_right_after_posts]
  $template_hook[postbit_userinfo_right]
  </td></tr>
          
      <!-- / user info -->
  
  </table></div><br />
            $post[onlinestatus]
  
  <!--                   -->
  <a href="album.php?u=$post[userid]" title="       $post[username]" rel="nofollow"><img src="images/buttons/add_album.png" alt="آلبوم $post[username]" border="0"/></a>
  <!--                   -->
  
        <if condition="$show['reputationlink']">
          <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
          <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>&nbsp;
        </if>
        <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a> &nbsp;</if>
        <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a> &nbsp;</if>
        <br /><br />$post[iplogged]
  
  <br>
  </td>
  <!--          -->
  
  <!--          -->
  <td valign="top" style="padding:10px">
    <!-- message, attachments, sig -->
    
      $template_hook[postbit_messagearea_start]
  
      <div style="float:$stylevar[right]">
        &nbsp;
        <if condition="$show['postcount']"># : <a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]">$post[postcount]</a> &nbsp;</if>
        <if condition="$show['inlinemod']">
        <input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:10px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" />
        </if>
      </div>
      <if condition="$thread['firstpostid'] != $post['postid']">
  <font color="#000000">Thread Starter : </font>
  <a target="_blank" href="member.php?$session[sessionurl]u=$thread[postuserid]" title="            $thread[postusername]">
  $thread[postusername]</a>
  </if>
  
  <if condition="THIS_SCRIPT != 'private'">
  <font color="#000000">Forum : </font>
  <a target="_blank" href="forumdisplay.php?f=$forum[forumid]" title=" $forum[title]">
  $forum[title]</a></if>
  
  <!--          -->
  <!-- icon and title -->
  <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
  <div class="style2">
  <if condition="$show['messageicon']">
  <font face="Arial" size="4">
  <img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
  <if condition="$post['title']">
  <b>$post[title]</b></if></div></if>
  <!-- / icon and title -->
  <!--          -->
  
        <!-- status icon and date -->
        <a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>
        <if condition="!$show['announcement']">
          Date : $post[postdate] time : $post[posttime]
        <else />
          <phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
        </if>
        $post[firstnewinsert]
        <!-- / status icon and date -->
  
      <!-- message -->
      <div id="post_message_$post[postid]">
  <!--                   -->
  <div class="style2">
    <font size="4">
  <!--                   -->
  
  <br />
  $ad_location[ad_showthread_firstpost_start]
  $post[message]<br /><br />
  
  <!--                   -->
  </div>
  </font>
  <!--                   -->
  
  </div>
      <!-- / message -->
  </td></tr><tr><td cellspacing="2" style="padding:10px" valign="bottom">
  
  <!--     -->
      <if condition="$show['attachments']">
      <!-- attachments -->
  <br />
        <if condition="$show['otherattachment']">
  <table class="tborder" cellpadding="4" cellspacing="2" border="0" align="center" width="99%">
  <tr><td class="thead" align="right">$vbphrase[attached_files]</td></tr>
  <tr><td class="panel" align="right">
  $post[otherattachments]
  </td></tr></table><br />
        </if>
        
        <if condition="$show['moderatedattachment']">
  <table class="tborder" cellpadding="4" cellspacing="2" border="0" align="center" width="99%">
  <tr><td class="thead" align="right">$vbphrase[attachments_pending_approval]</td></tr>
  <tr><td class="panel" align="right">
  $post[moderatedattachments]
  </td></tr></table><br />
        </if>
  
        <if condition="$show['thumbnailattachment']">
  <table class="tborder" cellpadding="4" cellspacing="2" border="0" align="center" width="99%">
  <tr><td class="thead" align="right">$vbphrase[attached_thumbnails]</td></tr>
  <tr><td class="panel" align="right">
  $post[thumbnailattachments]
  </td></tr></table><br />
        </if>
      
        <if condition="$show['imageattachment']">
  <table class="tborder" cellpadding="4" cellspacing="2" border="0" align="center" width="99%">
  <tr><td class="thead" align="right">$vbphrase[attached_images]</td></tr>
  <tr><td class="panel" align="right">
  $post[imageattachments]
  </td></tr></table><br />
        </if>
        
        <if condition="$show['imageattachmentlink']">
  <table class="tborder" cellpadding="4" cellspacing="2" border="0" align="center" width="99%">
  <tr><td class="thead" align="right">$vbphrase[attached_images]</td></tr>
  <tr><td class="panel" align="right">
  $post[imageattachmentlinks]
  </td></tr></table><br />
        </if>
      <!-- / attachments -->
      </if>
  <!--     -->
      
      $template_hook[postbit_signature_start]
          $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig]
  
  <!--     -->
  <if condition="$post['signature']">
  <!-- sig -->
  <table class="tborder" cellpadding="4" cellspacing="2" border="0" align="center" width="99%">
  <tr><td class="thead" align="center">sign $post[musername]</td></tr>
  <tr><td class="panel" align="center">
  <br />$post[signature]<br /><br />
  </td></tr></table><br />
  <!-- / sig -->
  </if>
  <!--     -->
  
      $template_hook[postbit_signature_end]
  
  <!--           -->
      <if condition="$show['postedited']">
      <!-- edit note -->
  <table class="tborder" cellpadding="8" cellspacing="2" border="0" align="center" width="99%">
  <tr><td class="panel" align="center">
  <font color="red">
  <if condition="$post['editlink'] AND $show['postedithistory']">
  <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase>.
  <else />
  <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>.
  </if>
  <if condition="$post['edit_reason']">
  $vbphrase[reason]: $post[edit_reason]
  </if>
  </font></td></tr></table><br />
      <!-- / edit note -->
      </if>
  <!--           -->
  
    <!-- message, attachments, sig -->
    
  </td>
  <!--          -->
  
  </tr>
  
  <tr><td valign="top">
  <img src="$stylevar[imgdir_misc]/mwa/bak/mwa07-post.gif" alt="" border="0" />
  </td><td>
  
      <div style="padding: 0px;" class="style2">
        <!-- controls -->
        <if condition="$post['editlink']">
          <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />
          <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>
        </if>
        <if condition="$post['forwardlink']">
          <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>
        </if>
        <if condition="$post['replylink']">
          <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>
        </if>
  
  <if condition="$show['largereplybutton']">
  <a href="newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=$post[postid]">
  <img src="$stylevar[imgdir_button]/reply.gif" alt="$vbphrase[reply]" border="0" />
  </a>
  </if>
  
        <if condition="$show['multiquote_post']">
          <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
        </if>
        <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
          <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>
        </if>
        <if condition="$show['moderated']">
          <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
        </if>
        <if condition="$show['spam']">
          <img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" />
        </if>
        <if condition="$show['deletedpost']">
          <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />
        </if>
        <if condition="$show['redcard']">
          <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
        <else />
          <if condition="$show['yellowcard']">
            <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
          </if>
        </if>
        $template_hook[postbit_controls]
        <!-- / controls -->
      </div>
  
  </td></tr></table>
  </if>
  <!--                   -->
  
  <!--             -->
  <!--             -->
  
  </td></tr></table>
  
  <!-- border buttom -->
  
  $template_hook[postbit_end]
  
  <!-- post $post[postid] popup menu -->
  <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none;">
    <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0">
    <tr>
      <td class="thead">$post[username]</td>
    </tr>
    <if condition="$show['profile']">
      <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
    </if>
    <if condition="$show['pmlink']">
      <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
    </if>
    <if condition="$show['emaillink']">
      <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
    </if>
    <if condition="$show['homepage']">
      <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
    </if>
    <if condition="$show['search']">
      <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_all_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
    </if>
  
  <!--                 -->
    <if condition="$show['search']">
      <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?do=finduser&u=$post[userid]&starteronly=1" rel="nofollow">           $post[username]</a></td></tr>
    </if>
  <!--                 -->
  
    <if condition="$post['userid'] AND $show['member']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr>
    </if>
  
    $template_hook[postbit_user_popup]
    </table>
  </div>
  <!-- / post $post[postid] popup menu -->

 4. Top | #13
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Jun 2010
  ورژن ویبولتین
  3.8.5
  نوشته ها
  204
  مورد پسند
  127 بار
  نوشته های وبلاگ
  1
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  29

  پیش فرض

  اقا من همه اندازه فونت ها رو تغییر دادم ولی اصلا ساب فروم تغییر نمیکنه

  این اندازه ساب فروم کجاست ؟؟؟

  و یه چیز دیگه چه جوری میشه این چیزی که بعد از ویرایش مینویسه

  a href="posthistory.php?p=165">آخرین ویرایش توسط شمباش; 07-05-2010 در زمان 02:07 PM.

  رو بردارم ؟؟

  چون یه ارور نوشته قبلش


  a href="posthistory.php?p=165">


  کمک کنید


 5. Top | #14
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Jun 2010
  ورژن ویبولتین
  3.8.5
  نوشته ها
  204
  مورد پسند
  127 بار
  نوشته های وبلاگ
  1
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  29

  پیش فرض

  آقا نمیخواد دیگه از این قالب استفاده نمیکنم 6. Top | #15
  مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت
  Aug 2009
  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  21,693
  مورد پسند
  54,961 بار
  نوشته های وبلاگ
  14
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  3122

  پیش فرض

  1. پس هیچ راهی نداره مگر اینکه شما حروف ساب فروم ها رو کمتر کنید یا اینکه قالب ForumBit رو اینجا بذارید من ببینم.
  2. از فارسی ساز جدید استفاده کنید مشکل از فارسی ساز هست.

  کاربر مقابل از VBIran بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 7. Top | #16
  مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت
  Aug 2009
  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  21,693
  مورد پسند
  54,961 بار
  نوشته های وبلاگ
  14
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  3122

  پیش فرض

  آقا نمیخواد دیگه از این قالب استفاده نمیکنم

  کاربر مقابل از VBIran بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 8. Top | #17
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Jun 2010
  ورژن ویبولتین
  3.8.5
  نوشته ها
  204
  مورد پسند
  127 بار
  نوشته های وبلاگ
  1
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  29

  پیش فرض

  شرمنده آقا وی بی ایران ( اسمتون رو نمیدونم )

  میشه فارسی ساز جدید رو بدید ؟

 9. Top | #18
  مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت
  Aug 2009
  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  21,693
  مورد پسند
  54,961 بار
  نوشته های وبلاگ
  14
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  3122

  کاربر مقابل از VBIran بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 10. Top | #19
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Jun 2010
  ورژن ویبولتین
  3.8.5
  نوشته ها
  204
  مورد پسند
  127 بار
  نوشته های وبلاگ
  1
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  29

  پیش فرض

  ممنون علی جان

  کاربر مقابل از PC-Man بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 11. Top | #20
  am2
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Sep 2009
  ورژن ویبولتین
  3.8.3
  نوشته ها
  114
  مورد پسند
  96 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  22

  پیش فرض

  سوال اول :

  چه طور میشه زیر مجموعه های تالار رو سایزشو کوچیک کرد ؟

  آخه داره از کادر میزنه بیرون
  سلام
  میدونی یه راهی که میدونم جواب میده اینه که کلمه froumbit رو توی قسمت جستجوی قالبها سرچ کن و از اونجا forumbitlevel1 یا *level2 و از اونجا برای قسمتی که میخوای css تعریف کنی *و فونتش رو کوچک کنی...

  کاربر مقابل از am2 بابت این پست مفید تشکر کرده است:


صفحه 2 از 2 نخستنخست 12

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. سوال درباره نصب استایل روی سوئیت
  توسط Mehdi13 در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2011/09/20, 01:48 AM
 2. پاسخ: 13
  آخرين نوشته: 2011/09/15, 09:32 AM
 3. سوال در مورد بک آپ
  توسط elyas در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 2011/07/11, 09:18 PM
 4. سوال در مورد افرار آنلاین
  توسط RealUnknown در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2011/07/10, 08:38 AM
 5. یک سوال فوری
  توسط samsilte در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2011/06/12, 06:36 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •