تاسیس شرکت در کرج

یکی از خدمات اداری ثبتی که موسسه همای راستین میهن ارائه می نماید تاسیس شرکت در کرج می باشد,شرکت از اجتماع حداقل ۲ نفر از افراد حقیقی می باشد که دارای یک هدف مشخص، در یک واحد که توسط شرکا و سهامداران معین می شود .شرکت های که در کرج تاسیس می شوند دارای چهار چوب قانون هستند ، به نام اساسنامه که دارای مفاد مختلفی می باشد تشکیل می شود ، در قانون تجارت شرکت ها,۷ دسته شرکت تعریف گردیده که هر کدام دارای خصلت ها و خاصیت های مربوط به خود می باشند ، شرکتها تاسیس شده در کرج دارای اساسنامه نزدیک به هم ودارای طرح یک پارچه هستند ،در اساسنامه در مورد مواردی نظیر نام شرکت و هدف ، مدت زمان شرکت ،شعب شرکت ، میزان سرمایه شرکت ( به تفکیک نقد وغیر نقد بودن سرمایه ) تعداد سهام شرکت و نیز به انتقال سهام ، که این جزء مهمترین اقسام اساسنامه می باشد می پردازند .
قابل توجه است که سیاستهای اقتصادی یک کشور، برای توسعه،در چهارچوب برنامه های خصوصی سازی امکان پذیر می باشد و واگذاری فعالیتها به بخش های خصوصی اصولا یکی از مواردی است که گام بزرگی را در این زمینه بر می دارد و این خود بهانه ای شده است که افراد زیادی برای تاسیس شرکت ها بپردازند .
مراحل اداری ثبت شرکت ها درکرج
متقاضی بعد از اینکه برای ثبت شرکت تصمیم گرفتند ، به حسابداری اداره مربوطه مراجعه نموده ، و مدارک شرکت مورد نظر را خریداری نموده و مدارک را کامل کرده ودر یک پوشه پانچ می کنند متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه کرده و فیش تعیین نام را دریافت کرده و به شعب بانک ملی اداره که تنها برای ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام شرکت را پرداخت نمایند ،( شرکت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشند ) متقاضی نامهای درخواستی را بر پشت برگه نوشته و پرونده را به کارشناس بررسی کننده تحویل میدهد ،کارشناس پرونده ، پرونده را از نظر محتوا بررسی کرده در صورت کامل بودن، آن را تحویل کاربران کامپیوتر قرار می دهد ،کاربر کامپیوتر تمام محتویات پرونده را وارد کامپیوتر نموده و به متقاضی ،گفته می شود که دستیابی به محتویات پرونده در قسمت های دیگر اداره قابل دسترسی است ، متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می کند کارشناس مربوطه بعد از جستجو نام در خواستی از سیستم ، به ترتیب الویت یکی از نام ها را برای او انتخاب می کند و بعد کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر به کارشناس مربوطه ارسال می شود ، و بعد از بررسی آن از طریق سیستم ، در صورت نداشتن غلط املایی و نبودن ایرادات در داخل سیستم ، آگهی تاسیس را از طریق سیستم صادر می کند ، کارشناس یک نسخه از آن را مهر ثبت اداره می زند ، و حق ثبت شرکت با توجه به سرمایه سهام داران شرکت مشخص می شود ، و در صورت صحت مدارک ارسالی ، به حسابداری ارسال می نمایند ، در حسابداری حق ثبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار داده می شود ، مدارکی که مهر و امضاء اداره را دارد داخل پوشه همراه آگهی تاسیس گذاشته و به مسئول ثبت دفاتر تحویل می دهند، محتویات در دفاتر ثبت، ثبت می شود ، ذیل دفتر توسط کسی که مجاز به امضاءآن است امضاء می شود ، ویک نسخه ازآن در اختیارمتقاضی برای درج در روزنامه رسمی قرار می گیرد ، ومهر اداره به همه ی مدارک زده می شود ، وبه این ترتیب در کرج شرکت به ثبت می رسد .