مقاله isi


یکی دیگر از رشته های مهم که زیر مجموعه رشته زبان خارجی نیز به حساب می آید رشته ادبیات و آموزش زبان خارجی است که دانشجویان این رشته برای نگارش مقاله isi و چاپ مقاله در این رشته باید قبل از اقدام به نگارش مقاله isi در مورد موضوعاتی که روی آنها کار نشده است مطالعه نماید تا بتواند موضوعی مناسب و خوب را برای مقاله isi خود انتخاب نماید و همچنین یک مقاله isi خوب بنویسید.
یکی از نکاتی که باید برای چاپ مقاله رشته ادبیات و آموزش زبان خارجی توجه نمایید این است که در مورد مجلاتی که در این رشته چاپ مقاله را انجام می دهند را بیشتر مطالعه نمایید تا بتوانید مجله ای مناسب را برای چاپ مقاله خود انتخاب کنید و مقاله isi شما در یک مجله معتبر در زمینه چاپ مقاله رشته ادبیات و آموزش زبان خارجی چاپ مقاله شود.

برخی حوزه های تحقیقاتی در رشته های آموزش زبان، ادبیات و مترجمی زبان عبارتند از :

 • Task Complexity, Recast and Oral Proficiency of EFL Learners
 • EFL teachers’ self-efficacy level and the strategies employed in teaching vocabulary
 • motivational behavior and level of Englishlearning achievemen
 • Emotional Intelligence and Language Proficiency


  • رشد خلاقيت در روند یادگیری
  • ارزیابی جهت بهبود مهارت نوشتاری زبان آموزان
  • ارزیابی کیفیت ترجمه و سنجش کیفیت ترجمه
  • خودپنداری و استراتژیهای یادگیری
  • سبکهای شناختی (کلی‌نگری و جزیی‌نگری) و استفاده از استراتژیهای یادگیری زبان آموزان
  • هوش هیجانی و آموزش از راه دور زبان آموزان
  • انگیزه و خودتنظیمی و عوامل توجه برانگیز
  • تفکر نقادانه و یادگیری واژگان زبان آموزان
  • سبک شناخت تکانشی بازتابنده و یادگیری واژگان زبان آموزان
  • گونه‌های شخصیتی و صحت گفتار زبان آموزان
  • عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی زبان آموزان بر اساس مدل تیمز99(TIMSS-R)
  • خودارزیابی و پیشرفت تحصیلی زبان آموزان
  • استقلال یادگیری و خواندن و مهارت نوشتن زبان آموزان
  • سبک شناختی تکانشی / تعمقی و استفاده از استراتژی‌های یادگیری در زبان آموزان


برخی از مجلات معتبر ISI JCR در حوزه آموزش و ادبیات زبان عبارتند از :
JOURNAL ISSN
English Teaching-Practice and Critique 1175-8708
JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING 0022-4308
Language Teaching 0261-4448
TEACHING AND TEACHER EDUCATION 0742-051X
Language Teaching Research 1362-1688
RESEARCH IN THE TEACHING OF ENGLISH 0034-527X
JOURNAL OF EDUCATION FOR TEACHING 0260-7476