همانطور که میدانید در ایران تمامی تحقیقات باید به صورت مقاله چاپ شوند و ملاک ارزشیابی مقاله خود نیست بلکه مجله ای است که آن راچاپ میکند و تحقیق و پژوهشی دارای بالاترین درجه علمی است که بتواند در مجله isi چاپ شود . در ایران بالاترین امتیاز متعلق به پژوهشگری هست که یک مقاله isi داشته باشد .
طبق بخش نامه وزارت علوم نتیجه فعالیت‌های پژوهشی که به صورت مقاله‌های علمی چاپ می‌شوند بر اساس WOS (یا JCR ) بودن یا ISI Listed بودن یا ISC بودن دارای امتیازات جداگانه هستند. به عنوان مثال اگر هزینه طرح پژوهشی از ۵ میلیون تومان بیشتر شود. مجری طرح باید دو مقاله مستخرج از طرح را در یک مجله WOS (یا JCR ) چاپ نماید. اگر از ۱۰ میلیون تومان بیشتر شد ۳ مقاله و اگر موفق به چاپ مقاله نشد جریمه می‌شود
این موسسه تلاش خود را بر این قرار داده است تا در تهیه
مقاله isi

و چاپ آن و دیگر خدمات مربوط به مقاله بتواند گامی موثر در همراهی دانشجویان بردارد .