سلام هکی که پست های اول هر تایپیک رو بعد از دادن بست های بعدی به آخر میبره رو می خواستم