سلام

برای انتقال دسته جمعی کاربران از یک گروه کاربری به گروه کاربری دیگر، کوئری زیر باید اجرا شود:
کد:
UPDATE user SET usergroupid = 11 WHERE usergroupid = 10
که در این جا کد به این معناست:

هر کسی که در گروه کاربری 10 هست، به گروه کاربری 11 منتقل شود.

نحوه اجرای SQL Query در PhpMyAdmin

موید و پیروز باشید