ای بابا
من فقط میخواستم یکی برام ویبی سئو بنصبه و تنظیمش کنه
یکی گفت 20 یکی گفت 15 حالا هیچی نی یکی فکر کرد من هالو ام گفت 50 تومان

دست آخر خودم همه رو درست کردم با آموزش ها
خیلی ساده
فقط دو بار انجمن نابود کردم دوباره نصبیدم