د خواست هک و یا روشی برای نمایش پست های انجمن به ترتیب حروف الفبای انگلیسی از a تا z را دارم

هر روشی که میشه بگید تا این کار را بتوانم انجام بدهم

با تشکر