1- جایگاه افت شنوایی


ضایعه ای که سبب کاهش شنوایی شما شده است، در کدام بخش از مسیر شنیداری وجود دارد؟ گوش خارجی، گوش میانی، گوش داخلی یا مغز؟ پس از انجام ارزیابی های شنوایی و در صورت لزوم معاینات پزشکی محل ضایعه مشخص می شود.2- میزان و الگوی افت شنوایی

شنوایی شناس پس از انجام ارزیابی های شنوایی، نتیجه آن را که ادیوگرام نامیده می شود برای شما تفسیر می کند. او به شما می گوید که میزان کم شنواییتان چقدر است (ملایم، متوسط، شدید، عمیق) و الگوی کم شنوایی شما چگونه است (مسطح، شیبدار و ...). همچنین او نحوه پیشرفت فرضی کم شنوایی و تغییرات آن را پیش بینی می کند.
3- ناتوانی مورد انتظار یا محدودیت در انجام فعالیت

مانند عدم توانایی در زمینه درک گفتار آرام یا گفتار در جاهای شلوغ. این مساله حتی زمانی که بیماران فکر می کنند به راحتی گفتار موجود در همه جا را می شنوند مطرح است. شنوایی شناس این کار را به صورت خیلی خاص و با توجه به شرایطی که شما فکر می کنید در آن ها مشکل دارید، انجام می دهد. همچنین او با توجه به خطاهایی که شما در تست های گفتاری مرتکب شده اید و با تعیین صداهای گفتاری که در فهم آن ها دچار مشکل می شوید، میزان ناتوانی شنیداری شما را مشخص می کند. ارائه این اطلاعات در مورد الگوی افت شنوایی و تاثیر آن بر روی تمایز گفتار می تواند در پذیرش مشکل کم شنوایی تان به شما کمک کند. قیمت سمعک مانند سمعک زیمنس با توجه به تکنولوژیهای موجود در آن مشخص میشود.
4- معلولیت یا محدودیت در مشارکت

این مشکل در اغلب مواقع پیش می آید و شامل گوشه گیری از فعالیت ها، واکنش های عاطفی مرسوم، تاثیر کم شنوایی بر اعضای خانواده و ... می باشد.
شنوایی شناس همه این مطالب را با حوصله و متناسب با میزان علاقه ابراز شده از طرف شما و بر حسب میزان شناختتان از کم شنوایی، ارائه می کند. البته این را هم بگوییم که بعضی از بیماران هنگامی که آزمایش شنوایی بر روی آن ها انجام می شود و افت شنوایی آن ها توسط شنوایی شناس تایید می گردد، دچار اضطراب و افسردگی می شوند.