اره الان ون گزینه رو زدم دیدم ارور میده

ون گزینه هم روی بله هست

این vbulletin سرما نخوره یه وقت من نگرانم