سلام
میخواستم تو انجمن فونتی قرار بدم
که
بشه مثل قران نوشت دارای زیر و زبر داشته باشه

این فونت دارید و باید چطوری اضافه کنم