تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10

مقاله: آموزش پیشرفته کردن پاسخ سریع بدون هک ویبولتین نسخه 4

  1. آموزش پیشرفته کردن پاسخ سریع بدون هک ویبولتین نسخه 4 »

   آموزش پیشرفته کردن پاسخ سریع بدون هک ویبولتین نسخه 4

   نگارش: , by (مدیریت کل سایت)
   2010/07/17 02:37 PM
   امتیاز: 

   درود.
   ادمین سی پی --> جستجو قالب -->
   showthread_quickreply
   پیدا کنید:
   کد:
   <div class="editor_controls floatcontainer" id="{vb:raw editorid}_controls"> 
         <ul class="right editor_control_group"> 
           <li class="editor_control_group_item"> 
             <vb:if condition="is_browser('ie') AND !is_browser('mac')"> 
               <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/spelling.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_spelling" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase check_spelling}" /> 
             </vb:if> 
             <div> 
               <div><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/resize_0.gif" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_resize_0_100" width="21" height="9" alt="{vb:rawphrase decrease_size}" /></div> 
               <div><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/resize_1.gif" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_resize_1_100" width="21" height="9" alt="{vb:rawphrase increase_size}" /></div> 
             </div> 
             <vb:if condition="$show['wysiwyg_compatible']"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/switchmode.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_switchmode" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase switch_editor_mode}" /></vb:if> 
           </li> 
         </ul> 
         <ul class="editor_control_group"> 
           <li class="editor_control_group_item"> 
             <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/removeformat.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_removeformat" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase remove_text_formatting}" /> 
           </li> 
           <vb:if condition="$show['basic_bbcode']"> 
           <li class="editor_control_group_item"> 
             <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/bold.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_bold" width="20" height="20" alt="{vb:raw bold}" /> 
             <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/italic.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_italic" width="20" height="20" alt="{vb:raw bold}" /> 
             <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/underline.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_underline" width="20" height="20" alt="{vb:raw underline}" /> 
           </li> 
           </vb:if>         
           <vb:if condition="$show['color_bbcode']"> 
           <li class="popupmenu menubutton colors imagemenu nomouseover nohovermenu editor_control_group_item" id="{vb:raw editorid}_popup_forecolor" style="position:relative"> 
             <img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" class="vbedit_colorbar" id="{vb:raw editorid}_color_bar" alt="" width="21" height="4" /> 
             <div class="popupctrl" id="{vb:raw editorid}_colorfield"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/color.png" class="vbedit_colorbutton" width="21" height="16" alt="" /></div> 
             <div class="editorpopupbody popupbody popuphover"> 
               <ul id="colorrow"> 
                 {vb:raw colors} 
                           </ul> 
             </div> 
           </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['url_bbcode'] OR $show['img_bbcode']"> 
           <li class="editor_control_group_item"> 
             <vb:if condition="$show['url_bbcode']"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/createlink.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_createlink" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase insert_link}" /></vb:if> 
             <vb:if condition="$show['img_bbcode']"> 
               <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/insertimage.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_insertimage" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase insert_image}" /> 
               <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/video.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_insertvideo" width="21" height="20" alt="{vb:rawphrase insert_video}" /> 
   </vb:if> 
           </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['quote_bbcode']"> 
           <li class="editor_control_group_item"> 
             <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/quote.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_wrap0_quote" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase wrap_quote_tags}" /> 
           </li> 
           </vb:if>         
         </ul> 
       </div> 
   جایگزین کنید با :
   کد:
   <div class="editor_controls floatcontainer" id="{vb:raw editorid}_controls"> 
         <ul class="right"> 
           <li> 
             <div> 
               <div><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/resize_0.gif" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_resize_0_100" width="21" height="9" alt="{vb:rawphrase decrease_size}" /></div> 
               <div><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/resize_1.gif" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_resize_1_100" width="21" height="9" alt="{vb:rawphrase increase_size}" /></div> 
             </div> 
             <vb:if condition="$show['wysiwyg_compatible']"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/switchmode.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_switchmode" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase switch_editor_mode}" /></vb:if> 
           </li> 
         </ul> 
         <ul> 
           <li> 
             <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/removeformat.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_removeformat" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase remove_text_formatting}" /> 
           </li> 
           <vb:if condition="$show['font_bbcode']"> 
           <li class="popupmenu menubutton fonts nomouseover nohovermenu" id="{vb:raw editorid}_popup_fontname"> 
             <div class="popupctrl"><div id="{vb:raw editorid}_fontfield">{vb:rawphrase fonts}</div></div> 
             <ul class="editorpopupbody popupbody popuphover"> 
               <li style="display:none">&nbsp;</li> 
               {vb:raw fontnames} 
             </ul> 
           </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['size_bbcode']"> 
           <li class="popupmenu menubutton sizes nomouseover nohovermenu" id="{vb:raw editorid}_popup_fontsize"> 
             <div class="popupctrl"><div id="{vb:raw editorid}_sizefield">{vb:rawphrase sizes}</div></div> 
             <ul class="editorpopupbody popupbody popuphover"> 
               <li style="display:none">&nbsp;</li> 
               {vb:raw fontsizes} 
             </ul> 
           </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['color_bbcode']"> 
           <li class="popupmenu menubutton colors imagemenu nomouseover nohovermenu" id="{vb:raw editorid}_popup_forecolor" style="position:relative"> 
             <img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" class="vbedit_colorbar" id="{vb:raw editorid}_color_bar" alt="" width="21" height="4" /> 
             <div class="popupctrl" id="{vb:raw editorid}_colorfield"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/color.png" class="vbedit_colorbutton" width="21" height="16" alt="" /></div> 
             <ul id="colorrow" class="editorpopupbody popupbody popuphover"> 
               {vb:raw colors}                                 
             </ul> 
           </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['wysiwygsmilies']"> 
           <li class="popupmenu menubutton smilies imagemenu nomouseover nohovermenu" id="{vb:raw editorid}_popup_smilie"> 
             <div class="popupctrl"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/smilie.png" alt="{vb:rawphrase smilies}" width="20" height="20" /></div> 
             <ul class="editorpopupbody popupbody popuphover"> 
               <li style="display:none">&nbsp;</li> 
               {vb:raw smiliepopup} 
               <vb:if condition="$show['moresmilies']"><li class="category" id="moresmilies"><div>{vb:rawphrase show_all_smilies}</div></li></vb:if> 
             </ul> 
           </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['attach']"> 
           <li class="popupmenu menubutton attach imagemenu nomouseover nohovermenu" id="{vb:raw editorid}_popup_attach"> 
             <div class="popupctrl"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/attach.png" alt="{vb:rawphrase attachments}" width="20" height="20" /></div> 
             <ul id="attachlist" class="editorpopupbody popupbody popuphover noempty"> 
               <li class="noempty" style="display:none">&nbsp;</li> 
               <li class="category noempty" id="manageattach"><div>{vb:rawphrase manage_attachments}</div></li> 
             </ul> 
           </li> 
           </vb:if> 
           <li> 
             <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/undo.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_undo" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase undo}" /> 
             <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/redo.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_redo" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase redo}" /> 
           </li> 
           <vb:if condition="is_browser('ie') AND !is_browser('mac')"> 
             <li> 
               <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/spelling.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_spelling" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase check_spelling}" /> 
             </li> 
           </vb:if> 
         </ul> 
         <vb:if condition="!$show['basicbbcodeonly']"> 
         <ul> 
           <vb:if condition="$show['basic_bbcode']"> 
             <li> 
               <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/bold.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_bold" width="20" height="20" alt="{vb:raw bold}" /> 
               <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/italic.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_italic" width="20" height="20" alt="{vb:raw bold}" /> 
               <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/underline.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_underline" width="20" height="20" alt="{vb:raw underline}" /> 
             </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['align_bbcode']"> 
             <li> 
               <vb:if condition="$stylevar['textdirection'] == 'ltr'"> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/justifyleft.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_justifyleft" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase align_left}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/justifycenter.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_justifycenter" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase align_center}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/justifyright.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_justifyright" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase align_right}" /> 
               <vb:else /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/justifyright.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_justifyright" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase align_right}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/justifycenter.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_justifycenter" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase align_center}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/justifyleft.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_justifyleft" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase align_left}" /> 
               </vb:if> 
             </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['align_bbcode'] OR $show['list_bbcode']"> 
             <li> 
               <vb:if condition="$show['list_bbcode']"> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/insertorderedlist.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_insertorderedlist" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase ordered_list}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/insertunorderedlist.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_insertunorderedlist" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase unordered_list}" /> 
               </vb:if> 
               <vb:if condition="$stylevar['textdirection'] == 'ltr'"> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/outdent.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_outdent" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase decrease_indent}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/indent.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_indent" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase increase_indent}" /> 
               <vb:else /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/indent.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_outdent" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase decrease_indent}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/outdent.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_indent" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase increase_indent}" /> 
               </vb:if> 
             </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['url_bbcode'] OR $show['attach'] OR $show['img_bbcode']"> 
             <li> 
               <vb:if condition="$show['url_bbcode']"> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/createlink.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_createlink" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase insert_link}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/unlink.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_unlink" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase remove_link}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/email.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_email" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase insert_email_link}" /> 
               </vb:if> 
               <vb:if condition="$show['img_bbcode'] OR $show['attach']"> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/insertimage.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_insertimage" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase insert_image}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/video.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_insertvideo" width="21" height="20" alt="{vb:rawphrase insert_video}" /> 
               </vb:if> 
             </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['quote_bbcode']"> 
             <li> 
               <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/quote.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_wrap0_quote" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase wrap_quote_tags}" /> 
             </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['code_bbcode'] OR $show['html_bbcode'] OR $show['php_bbcode']"> 
             <li> 
               <vb:if condition="$show['code_bbcode']"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/code.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_wrap0_code" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase wrap_code_tags}" /></vb:if> 
               <vb:if condition="$show['html_bbcode']"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/html.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_wrap0_html" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase wrap_html_tags}" /></vb:if> 
               <vb:if condition="$show['php_bbcode']"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/php.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_wrap0_php" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase wrap_php_tags}" /></vb:if> 
             </li> 
           </vb:if>   
           <vb:if condition="$extrabuttons">     
             <li> 
               <vb:each from="extrabuttons" value="button"> 
                 <img src="{vb:raw button.buttonimage}" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_wrap{vb:raw button.twoparams}_{vb:raw button.bbcodetag}" width="21" height="20" alt="{vb:rawphrase wrap_x_tags, {vb:raw button.tag}}" /> 
               </vb:each> 
             </li> 
           </vb:if> 
         </ul> 
       </vb:if> 
       </div> 
   اگر خندانک هم میخواهید :
   includes/functions_editor.php را پیدا کرده و ویرایش کنید :
   پیدا کنید :
   کد:
   if ($editor_type == 'qr' OR $editor_type == 'qr_small') 
     { 
       // no smilies 
     } 
     else if ($allowsmilie AND $show['editor_toolbar']) 
     { 
   زیر آن اضافه کنید :
   کد:
   /*  if ($editor_type == 'qr' OR $editor_type == 'qr_small') 
     { 
       // no smilies 
     } 
     else */if ($allowsmilie AND $show['editor_toolbar']) 
     { 
   لذت ببرید.
   وی بی ایران
 1. Top | #2
  کاربر ویژه

  ورژن ویبولتین
  از ورژن 3.7 به بعد
  نوشته ها
  60
  میزان امتیاز
  14

  پیش فرض تصحیح غلط املایی

  سلام. متشکر از انجمن عالیتون.

  میشه یه اسکرین شات هم بذارید؟
  ویرایش توسط maminb : 2010/07/31 در ساعت 05:10 PM

  3 تشکر توسط:


 2. Top | #3
  مدیریت کل سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  21,693
  میزان امتیاز
  3122

  پیش فرض

  درود.
  مثل وی بی ایران میشه.
  یعنی خندانک ها + تمام چیز هایی که بصورت دیفالت نیست روی پاسخ سریع میاد.

  5 تشکر توسط:


 3. Top | #4
  کاربر ویژه

  ورژن ویبولتین
  4.1.7
  نوشته ها
  356
  میزان امتیاز
  44

  پیش فرض

  وقتی جایگرین میکنم و میخوام سیو بکنم این ارور رو میده

  adding child to non-existent node!

 4. Top | #5
  مدیریت کل سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  21,693
  میزان امتیاز
  3122

  پیش فرض

  این آموزش برای ورژن های قبل تر بود ! این هک رو فقط ایمپورت کنید :
  فایل های پیوست شده فایل های پیوست شده

  2 تشکر توسط:


 5. Top | #6
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  ☻Google
  نوشته ها
  5,116
  میزان امتیاز
  603

  پیش فرض

  تو وی بی ایران چیکار کردید که ما هم انجام بدیم؟
  میخوام وقتی طرف پست بعد از پست قبلی خودش میفرسته تا مثلا یه روز به پست قبلیش خود به خود اضافه بشه و بعد از یه روز به شکل پست جدید ارسال بشهمثل وی بی ایران

  2 تشکر توسط:


 6. Top | #7
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  ندارم
  نوشته ها
  648
  میزان امتیاز
  98

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط mehrad khan نمایش پست ها
  تو وی بی ایران چیکار کردید که ما هم انجام بدیم؟
  میخوام وقتی طرف پست بعد از پست قبلی خودش میفرسته تا مثلا یه روز به پست قبلیش خود به خود اضافه بشه و بعد از یه روز به شکل پست جدید ارسال بشهمثل وی بی ایران
  سوالتون رو توی تاپیک جداگونه بپرسید

  کاربر مقابل از mr-m4m4d بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 7. Top | #8


  ورژن ویبولتین
  All Versions
  نوشته ها
  631
  میزان امتیاز
  75

  پیش فرض

  ببخشید showthread_quickreply پیدا نمیکنه!!!؟؟؟کجاست؟

 8. Top | #9
  کاربر اخراجی

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  1,572
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  استایل ها و قالبها>>جستجو در قالب ها>>>وshowthread_quickreply>>رو سرچ کمید

  موفق باشیذ

 9. Top | #10


  ورژن ویبولتین
  All Versions
  نوشته ها
  631
  میزان امتیاز
  75

  پیش فرض

  بلدم ولی تو استایل نوروزی پیدا نمیکنه!!!!

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. پاسخ: 464
  آخرين نوشته: 2016/07/09, 01:55 AM
 2. آموزش پهن کردن پاسخ سریع ویبولتین Wide Quick Reply ویبولتین 3
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 2013/07/05, 10:40 PM
 3. پاسخ: 12
  آخرين نوشته: 2012/11/03, 10:53 AM
 4. پاسخ: 76
  آخرين نوشته: 2012/02/24, 05:51 PM
 5. آموزش قرار دادن ثبت نام سریع در ویبولتین نسخه 4 بدون هک
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2010/07/15, 01:41 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •