این بار همه چیز درست شد فقط دیشب مشکل جدید به وجود امد
دیگه نمی تونم وارد admincp بشم
یعنی مثلا می خوام وارد Admincp بشم
www.vbiran.ir/admincp
بعد وارد کردن این ادرس به تور خودکار هدایت میشم به این صفحه
www.vbiran.ir
مشکل از چیه ؟
این مشکل ها همه بعد نصب می بی سئو به وجود امدن