سلام . من زبان انجمن رو به انگلیسی که تغییر میدم پست های فارسی همشون خط میخی میشن :ی چیکار باید کنم که وقتی زبان انگلیسی هم هست

پستای فارسی هم درست به زبان فارسی نشون داده شن . مرسی از راهنمائیتون