بعد از اینکه عوض کردید باید در قسمت پرس و جوی SQL روی همه اعمال کنید اتوماتیک که آپدیت نمیشه برادر .