درود.
هنگامی که شما sidebar رو فعال میکنید صفحه کاربران آنلاین هم تا سایدبار فقط کشیده میشه.
حالا اگر میخواید تمام صفحه کنید :
در قالب forumhome جستجو کنید :
کد:
<vb:if condition="$show['sidebar']"> 
    </div> 
  </div> 

  <div id="sidebar_container"<vb:if condition="$vboptions['sidebarposition'] == 0"> class="sidebarleft"</vb:if>> 
    <a id="sidebar_button_link" href="#"> 
      <vb:if condition="$vboptions['sidebarposition'] == 0"> 
      <img id="sidebar_button" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/tab-collapsed-left.png" alt="" /> 
      <vb:else /> 
      <img id="sidebar_button" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/tab-collapsed.png" alt="" /> 
      </vb:if> 
    </a> 
    <ul id="sidebar"> 
      {vb:raw sidebar} 
    </ul> 
  </div> 
  </vb:if>
حالا آن را پاک کنید.
جستجو کنید :
کد:
vb:raw forumhome_markread_script}
دقیقاً بالای آن اضافه کنید
کد:
 <vb:if condition="$show['sidebar']"> 
    </div> 
  </div> 

  <div id="sidebar_container"<vb:if condition="$vboptions['sidebarposition'] == 0"> class="sidebarleft"</vb:if>> 
    <a id="sidebar_button_link" href="#"> 
      <vb:if condition="$vboptions['sidebarposition'] == 0"> 
      <img id="sidebar_button" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/tab-collapsed-left.png" alt="" /> 
      <vb:else /> 
      <img id="sidebar_button" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/tab-collapsed.png" alt="" /> 
      </vb:if> 
    </a> 
    <ul id="sidebar"> 
      {vb:raw sidebar} 
    </ul> 
  </div> 
  </vb:if>
موفق باشید
وی بی ایران