اونها زودتر از شما مطلب رو گذاشتند ، مطالب شما اختصاصی نیست و..