من وقتی می خواهم به ibProArcade v2.7.0+ بازی اضافه کنم ولی چگونه باید به تار تبدیل کنم؟
و اگر کسی از هاست رایگان استفاده می کنه چگونه باید تبدیل به تار کنه؟