بله هستش ، پاک کردم یه جدید ریختم ، بدون اون هم تست کردم نشد