بجای اینکه باهم دعوا کنین یه ره برای درست کردنش بگین

پی سی آلفا غیر فعال کردم ولی درست نشد