سلام دوستان من این کد رو از تو وی بی ایران برداشتم . میخواستم ببینم چطوری میتونم ازش استفاده کنم ؟ یعنی چطوری به صورت تبلیغات زیر ساید بار درش بیارم ؟ میخوام به صورت عمودی و به عنوان یه باز شونده و بسته شونده هم باشه .

خودتون میشه ببیند کجا رو میگم www.barbimusic.com/forums/forum.php

کد PHP:
<p><a style="text-decoration: none;" href="http://www.espadforum.ir/" target="_blank"><div style="border-right: #f4f6fc 1px solid; padding-right: 3px; border-top: #d0ddfd 1px solid; font-size: 8pt; padding-bottom: 3px; border-left: #f5fafa 5px solid; width: 190px; color: #000000; padding-top: 3px; border-bottom: #d0ddfd 1px solid; font-family: Tahoma; height: 51px; background-color: #f5fafa; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #e2ebff;"><span style="color: #ff0000;"><strong>www.espadforum.ir</strong></span><br /></span> <span style="color: #0000ff;">تبليغات متني شما ماهيانه 3 هزار تومان</span><br /><span style="color: #000000;">کليک کنيد</span></div></a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.espadforum.ir/" target="_blank"><div style="border-right: #f4f6fc 1px solid; padding-right: 3px; border-top: #f4f4f4 1px solid; font-size: 8pt; padding-bottom: 3px; border-left: #eef7f7 5px solid; width: 190px; color: #000000; padding-top: 3px; border-bottom: #d0ddfd 1px solid; font-family: Tahoma; height: 51px; background-color: #eef7f7; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #e8eeff;"><span style="color: #ff0000;"><strongwww.espadforum.ir</strong></span><br /></span> <span style="color: #0000ff;">تبليغات متني شما ماهيانه 3 هزار تومان</span><br /><span style="color: #000000;">کليک کنيد</span></div></a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.espadforum.ir/" target="_blank"><div style="border-right: #f4f6fc 1px solid; padding-right: 3px; border-top: #f4f4f4 1px solid; font-size: 8pt; padding-bottom: 3px; border-left: #f5fafa 5px solid; width: 190px; color: #000000; padding-top: 3px; border-bottom: #d0ddfd 1px solid; font-family: Tahoma; height: 51px; background-color: #f5fafa; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #e2ebff;"><span style="color: #ff0000;"><strong>www.espadforum.ir</strong></span><br /></span> <span style="color: #0000ff;">تبليغات متني شما ماهيانه 3 هزار تومان </span><br />کليک کنيد</div></a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.espadforum.ir/" target="_blank"><div style="border-right: #f4f6fc 1px solid; padding-right: 3px; border-top: #f4f4f4 1px solid; font-size: 8pt; padding-bottom: 3px; border-left: #eef7f7 5px solid; width: 190px; color: #000000; padding-top: 3px; border-bottom: #d0ddfd 1px solid; font-family: Tahoma; height: 51px; background-color: #eef7f7; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #e8eeff;"><span style="color: #ff0000;"><strongwww.espadforum.ir</strong></span><br /></span> <span style="color: #0000ff;">تبليغات متني شما ماهيانه 3 هزار تومان </span><br />کليک کنيد</div></a></p