تبلیغات در اینترنتتبلیغات در اینترنت
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: Magic ToolBox - پاسخ سریع فوق پیشرفته 3.7.x و 3.8.x

  1. توضیحات Magic ToolBox - پاسخ سریع فوق پیشرفته 3.7.x و 3.8.x »»

   Magic ToolBox - پاسخ سریع فوق پیشرفته 3.7.x و 3.8.x

   نگارش: ، توسط (مدیریت کل سایت)

   آخرین زمان حضور: Jun 2018 پرینت این صفحه / حالت نمایش بصورت پرینت شده ارسال این صفحه به ایمیل یک دوست یا خودتان
   نگارش: انتخاب نشده امتیاز:  نصب شده: 0 بار
   زمان انتشار: 2009/09/01 بروزرسانی: هرگز دریافت شده: 0 بار
   پشتیبانی نمی شود

   Magic Tool Box
   vBulletin Version: 3.7.x - 3.8.x
   Release Date: 16 December 2008

   This Hack was ported to work with vB 3.7.X & 3.8.x

   Important : This has been tested on 3.7 (1.2.3.4) - and should work good for 3.8.X , please test with caution - and as always BACKUP FIRST!

   What this hack do ?
   Add extra buttons with new custom BB codes for your text editor

   Feature List:
   • Settings
    • Enable Magic ToolBox ( On - Off ) .
    • Show Magic TollBox on Quickreply ( On - Off ) .
    • Active Rainbow ( On - Off ) .
    • Active ready text ( On - Off ) .

   • Buttons
    • Active Poem ( On - Off ) .
    • Active Text Formatting ( On - Off ) .
    • Active Note & Caution & Warning buttons ( On - Off ) .
    • Active Glint ( On - Off ) .
    • Active Tables( On - Off ) .
    • Active Flash ( On - Off ) .
    • Active Flash ( New Window ) ? *Beta ( On - Off ) .
    • Active Real Player ( On - Off ) == Video & Audio .
    • Active Windows Media Player ( On - Off ) == Video & Audio .
    • Active Video Tube ( On - Off ) .
     Supports Sites : YouTube & Google & MySpace & MetaCafe & Yahoo & Koreus & Sapo Live Leak & Game Trailers .
    • Full control to ( On - Off ) All buttons .

   • Hide Options
    • Hide Integration By Abu Rashid .
    • Hide hack itsid
     If you use Hide hack you need to remove it First .

   • No files edit need .
   • No Templates edit need ( maybe need to edit editor_toolbar_on ) .

   Installation time :- 3 : 5 Min

   Installation :
   Upload :-
   includes >>> {forum_path}/includes
   mwaextraedit2 >>> {forum_path}
   flash.php & mwaextraedit2.php >>> forum root

   import product-Magic Tool Box.xml

   برای پیشرفته کردن پاسخ غیر سریع (معمولی کد های زیر را در محل خود بزنید )
   اگر میخواهید فقط پاسخ سریع پیشرفته باشد این قسمت را رها کنید

   Edit Template :-
   you may Need to Edit editor_toolbar_on
   Template <font face="Verdana"><font size="3"><font color="DimGray"><font color="DarkRed">editor_toolbar_on
   Replace with this
   کد PHP:
    $vBeditTemplate[clientscript]
    <
   center>
    <
   table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
    <
   tr>
     <
   td id="$editoridclass="vBulletin_editor" width="100%">
      <
   div id="{$editorid}_controls" class="controlbar">
       <
   table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
       <
   tr>
       <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_removeformat"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/removeformat.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[remove_text_formatting]/></div></td>
       <if 
   condition="$show['font_bbcode'] OR $show['size_bbcode']">
        <
   td><img src="$stylevar[imgdir_editor]/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
       </if>
       <if 
   condition="$show['font_bbcode']">
        <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_popup_fontname" title="$vbphrase[fonts]">
         <
   table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
         <
   tr>
         <
   td class="popup_feedback"><div id="{$editorid}_font_out" style="width:91px">&nbsp;</div></td>
          <
   td class="popup_pickbutton"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/menupop.gif" width="11" height="16" alt="" /></td>
         </
   tr>
         </
   table>    
        </
   div></td>
       </if>
       <if 
   condition="$show['size_bbcode']">
        <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_popup_fontsize" title="$vbphrase[sizes]">
         <
   table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
         <
   tr>
         <
   td class="popup_feedback"><div id="{$editorid}_size_out" style="width:25px">&nbsp;</div></td>
          <
   td class="popup_pickbutton"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/menupop.gif" width="11" height="16" alt="" /></td>
         </
   tr>
         </
   table>
        </
   div></td>
       </if>
       <if 
   condition="$show['color_bbcode']">
        <
   td><img src="$stylevar[imgdir_editor]/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
        <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_popup_forecolor" title="$vbphrase[colors]">
         <
   table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
         <
   tr>
         <
   td id="{$editorid}_color_out"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/color.gif" width="21" height="16" alt="" /><br /><img src="$vboptions[cleargifurl]id="{$editorid}_color_bar" alt="" style="background-color:black" width="21" height="4" /></td>
          <
   td class="alt_pickbutton"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/menupop.gif" width="11" height="16" alt="" /></td>
         </
   tr>
         </
   table>
        </
   div></td>
       </if>
       <if 
   condition="$show['wysiwygsmilies']">
        <
   td><img src="$stylevar[imgdir_editor]/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
        <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_popup_smilie" title="$vbphrase[smilies]">
         <
   table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
         <
   tr>
          <
   td><img src="$stylevar[imgdir_editor]/smilie.gif" alt="" width="21" height="20" /></td>
         <
   td class="alt_pickbutton"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/menupop.gif" width="11" height="16" alt="" /></td>
         </
   tr>
         </
   table>
        </
   div></td>
       </if>
       <if 
   condition="$show['attach']">
        <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_popup_attach" title="$vbphrase[attachments]">
         <
   table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
         <
   tr>
          <
   td><img src="$stylevar[imgdir_editor]/attach.gif" alt="" width="21" height="20" /></td>
         <
   td class="alt_pickbutton"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/menupop.gif" width="11" height="16" alt="" /></td>
         </
   tr>
         </
   table>
        </
   div></td>
       </if>
        <!--
        <
   td><img src="$stylevar[imgdir_editor]/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
       <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_cut"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/cut.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[cut]/></div></td>
        <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_copy"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/copy.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[copy]/></div></td>
        <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_paste"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/paste.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[paste]/></div></td>
        -->
        <if 
   condition="$show['basicbbcodeonly']">
         <
   td><img src="$stylevar[imgdir_editor]/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
         <if 
   condition="$show['basic_bbcode']">
         <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_bold"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/bold.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[bold]/></div></td>
          <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_italic"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/italic.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[italic]/></div></td>
          <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_underline"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/underline.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[underline]/></div></td>
         </if> 
         <if 
   condition="$show['url_bbcode']">
          <
   td><img src="$stylevar[imgdir_editor]/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
         <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_createlink"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/createlink.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[insert_link]/></div></td>
          <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_unlink"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/unlink.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[remove_link]/></div></td>
          <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_email"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/email.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[insert_email_link]/></div></td>
         </if>    
         <if 
   condition="$show['align_bbcode']">    
          <
   td><img src="$stylevar[imgdir_editor]/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
          <if 
   condition="$stylevar['textdirection'] == 'ltr'">
         <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_justifyleft"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/justifyleft.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[align_left]/></div></td>
          <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_justifycenter"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/justifycenter.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[align_center]/></div></td>
          <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_justifyright"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/justifyright.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[align_right]/></div></td>
          <else />
         <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_justifyright"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/justifyright.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[align_right]/></div></td>
          <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_justifycenter"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/justifycenter.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[align_center]/></div></td>
          <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_justifyleft"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/justifyleft.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[align_left]/></div></td>
          </if>     
         </if>
         <if 
   condition="$show['quote_bbcode']">
          <
   td><img src="$stylevar[imgdir_editor]/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
         <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_wrap0_quote"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/quote.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[wrap_quote_tags]/></div></td>
         </if>
        </if>
        <
   td><img src="$stylevar[imgdir_editor]/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
       <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_undo"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/undo.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[undo]/></div></td>
        <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_redo"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/redo.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[redo]/></div></td>
        
       <if 
   condition="is_browser('ie') AND !is_browser('mac')">
       <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_spelling"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/spelling.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[check_spelling]/></div></td>
       </if>
        <
   td>
        <
   div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_resize_0_100"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/resize_0.gif" width="21" height="9" alt="$vbphrase[decrease_size]/></div>
         <
   div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_resize_1_100"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/resize_1.gif" width="21" height="9" alt="$vbphrase[increase_size]/></div>
        </
   td>
       <if 
   condition="$show['wysiwyg_compatible']">
       <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_switchmode"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/switchmode.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[switch_editor_mode]/></div></td>
       </if>
       </
   tr>
       </
   table>
       
       <if 
   condition="!$show['basicbbcodeonly']">
       <
   table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
       <
   tr>
       <if 
   condition="$show['basic_bbcode']">
       <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_bold"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/bold.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[bold]/></div></td>
        <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_italic"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/italic.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[italic]/></div></td>
        <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_underline"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/underline.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[underline]/></div></td>
        <
   td><img src="$stylevar[imgdir_editor]/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
       </if>
       <if 
   condition="$show['align_bbcode']">
        <if 
   condition="$stylevar['textdirection'] == 'ltr'">
       <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_justifyleft"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/justifyleft.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[align_left]/></div></td>
        <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_justifycenter"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/justifycenter.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[align_center]/></div></td>
        <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_justifyright"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/justifyright.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[align_right]/></div></td>
        <else />
       <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_justifyright"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/justifyright.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[align_right]/></div></td>
        <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_justifycenter"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/justifycenter.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[align_center]/></div></td>
        <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_justifyleft"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/justifyleft.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[align_left]/></div></td>
        </if>
        <
   td><img src="$stylevar[imgdir_editor]/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
       </if>
       <if 
   condition="$show['list_bbcode']">
       <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_insertorderedlist"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/insertorderedlist.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[ordered_list]/></div></td>
       <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_insertunorderedlist"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/insertunorderedlist.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[unordered_list]/></div></td>
       </if>
       <if 
   condition="$show['align_bbcode'] OR $show['list_bbcode']">
        <if 
   condition="$stylevar['textdirection'] == 'ltr'">
       <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_outdent"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/outdent.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[decrease_indent]/></div></td>
        <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_indent"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/indent.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[increase_indent]/></div></td>
        <else />
       <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_outdent"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/indent.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[decrease_indent]/></div></td>
        <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_indent"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/outdent.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[increase_indent]/></div></td>
        </if>
        <
   td><img src="$stylevar[imgdir_editor]/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
       </if>
       <if 
   condition="$show['url_bbcode']">
       <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_createlink"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/createlink.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[insert_link]/></div></td>
        <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_unlink"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/unlink.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[remove_link]/></div></td>
        <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_email"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/email.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[insert_email_link]/></div></td>
       </if>
       <if 
   condition="$show['img_bbcode']">
       <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_insertimage"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/insertimage.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[insert_image]/></div></td>
       </if>
       <if 
   condition="$show['quote_bbcode']">
        <
   td><img src="$stylevar[imgdir_editor]/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
       <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_wrap0_quote"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/quote.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[wrap_quote_tags]/></div></td>
        <
   td><img src="$stylevar[imgdir_editor]/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
       </if>
       <if 
   condition="$show['code_bbcode']">
       <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_wrap0_code"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/code.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[wrap_code_tags]/></div></td>
       </if>
       <if 
   condition="$show['html_bbcode']">
       <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_wrap0_html"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/html.gif"  width="21" height="20" alt="$vbphrase[wrap_html_tags]/></div></td>
       </if>
       <if 
   condition="$show['php_bbcode']">
       <
   td><div class="imagebutton" id="{$editorid}_cmd_wrap0_php"><img src="$stylevar[imgdir_editor]/php.gif" width="21" height="20" alt="$vbphrase[wrap_php_tags]/></div></td>
       </if>
        
   $vBeditTemplate[extrabuttons]
       </
   tr>
       </
   table>
       </if>
       
      </
   div>
    </
   center>
      
      <
   table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
      <
   tr valign="top">
       <
   td class="controlbar">
       <
   textarea name="message" id="{$editorid}_textarea" rows="10" cols="60" style="display:block; width:$stylevar[messagewidth]; height:{$editor_height}px" tabindex="1" dir="$stylevar[textdirection]">$newpost[message]</textarea>
       </
   td>
       <if 
   condition="$smiliebox"><td class="controlbar">$smiliebox</td></if>
      </
   tr>
      </
   table>
     </
   td>
    </
   tr>
    </
   table>
    <
   input type="hidden" name="wysiwyg" id="{$editorid}_mode" value="$editortype/>
    <
   script type="text/javascript">
    <!--
    
   vB_Editor['$editorid'] = new vB_Text_Editor('$editorid'$editortype'$forumid''$parsesmilie'undefined'$ajax_extra');
    
   //-->
    
   </script> 
   Download Now :
   RapidShare:
   RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
   MegaUpload:
   http://www.megaupload.com/?d=5548YR1G
   Deposit Files:
   Deposit Files
   MegaShare:
   http://www.megashare.com/1252715


   پشتیبانی شما از نویسنده ( تشکر ، اعلام نصب ، رعایت کپی رایت و پسورد )
 1. گیفت کارت آیتونز

 2. Top | #2
  کاربر اخراجی

  تاریخ عضویت
  Feb 2011
  ورژن ویبولتین
  3.8.6
  نوشته ها
  215
  مورد پسند
  128 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  لینک مستقیم لطف میکنید

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 464
  آخرين نوشته: 2016/07/09, 01:55 AM
 2. پاسخ: 64
  آخرين نوشته: 2012/07/30, 04:52 PM
 3. پاسخ: 29
  آخرين نوشته: 2012/03/18, 12:28 PM
 4. مشکل در پیشرفته کردن پاسخ سریع
  توسط shahkar_ir در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 2011/12/08, 11:02 AM
 5. پاسخ: 19
  آخرين نوشته: 2011/07/20, 09:28 AM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •