با درود

بدنبال قالبی مشابه سایت xphd.net/forum.php هستم .
اگر چنین چیزی در اختیار دارید لطفا معرفی کنید .