سلامدوستان من میخواستم فیلد ها کاربری انجمنم به این شکل در بیاد کسی اموزشی نداره که چطور فیلد های که در کادر نیستن را در کادر قرار بدم...
http://up.vbiran.ir/images/ye6312573r2vj4k90qe.jpg
جستجو هم کردم اما چیزی دستگیرم نشد...