تبلیغات در اینترنتتبلیغات در اینترنت
صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 15 از 15

مقاله: حل مشکل کار نکردن وسطچین راستچین چپچین ادیتور در هک MARCO1 Advanced Quick Reply

  1. حل مشکل کار نکردن وسطچین راستچین چپچین ادیتور در هک MARCO1 Advanced Quick Reply »

   حل مشکل کار نکردن وسطچین راستچین چپچین ادیتور در هک MARCO1 Advanced Quick Reply

   نگارش: , by (مدیریت کل سایت)
   2010/08/24 08:39 PM
   امتیاز: 

   درود.
   این هک یک مشکلی داشت با وسطچین و راستچین و چپ چین که بالاخره حل شد .
   برای اینکار به قالب MARCO1_Full_Reply بروید و محتوای آن را جایگزین کنید با :
   کد:
   <div id="{vb:raw editorid}" class="texteditor">
   
     <div class="editor quickreply">
       <div class="editor_controls floatcontainer" id="{vb:raw editorid}_controls"> 
         <ul class="right"> 
           <li> 
             <div> 
               <div><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/resize_0.gif" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_resize_0_100" width="21" height="9" alt="{vb:rawphrase decrease_size}" /></div> 
               <div><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/resize_1.gif" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_resize_1_100" width="21" height="9" alt="{vb:rawphrase increase_size}" /></div> 
             </div> 
             <vb:if condition="$show['wysiwyg_compatible']"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/switchmode.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_switchmode" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase switch_editor_mode}" /></vb:if> 
           </li> 
         </ul> 
         <ul> 
           <li> 
             <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/removeformat.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_removeformat" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase remove_text_formatting}" /> 
           </li> 
           <vb:if condition="$show['font_bbcode']"> 
           <li class="popupmenu menubutton fonts nomouseover nohovermenu" id="{vb:raw editorid}_popup_fontname"> 
             <div class="popupctrl"><div id="{vb:raw editorid}_fontfield">{vb:rawphrase fonts}</div></div> 
             <ul class="editorpopupbody popupbody popuphover"> 
               <li style="display:none">&nbsp;</li> 
               {vb:raw fontnames} 
             </ul> 
           </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['size_bbcode']"> 
           <li class="popupmenu menubutton sizes nomouseover nohovermenu" id="{vb:raw editorid}_popup_fontsize"> 
             <div class="popupctrl"><div id="{vb:raw editorid}_sizefield">{vb:rawphrase sizes}</div></div> 
             <ul class="editorpopupbody popupbody popuphover"> 
               <li style="display:none">&nbsp;</li> 
               {vb:raw fontsizes} 
             </ul> 
           </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['color_bbcode']"> 
           <li class="popupmenu menubutton colors imagemenu nomouseover nohovermenu" id="{vb:raw editorid}_popup_forecolor" style="position:relative"> 
             <img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" class="vbedit_colorbar" id="{vb:raw editorid}_color_bar" alt="" width="21" height="4" /> 
             <div class="popupctrl" id="{vb:raw editorid}_colorfield"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/color.png" class="vbedit_colorbutton" width="21" height="16" alt="" /></div> 
             <ul id="colorrow" class="editorpopupbody popupbody popuphover"> 
               {vb:raw colors}                                 
             </ul> 
           </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['wysiwygsmilies']"> 
           <li class="popupmenu menubutton smilies imagemenu nomouseover nohovermenu" id="{vb:raw editorid}_popup_smilie"> 
             <div class="popupctrl"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/smilie.png" alt="{vb:rawphrase smilies}" width="20" height="20" /></div> 
             <ul class="editorpopupbody popupbody popuphover"> 
               <li style="display:none">&nbsp;</li> 
               {vb:raw smiliepopup} 
               <vb:if condition="$show['moresmilies']"><li class="category" id="moresmilies"><div>{vb:rawphrase show_all_smilies}</div></li></vb:if> 
             </ul> 
           </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['attach']"> 
           <li class="popupmenu menubutton attach imagemenu nomouseover nohovermenu" id="{vb:raw editorid}_popup_attach"> 
             <div class="popupctrl"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/attach.png" alt="{vb:rawphrase attachments}" width="20" height="20" /></div> 
             <ul id="attachlist" class="editorpopupbody popupbody popuphover noempty"> 
               <li class="noempty" style="display:none">&nbsp;</li> 
               <li class="category noempty" id="manageattach"><div>{vb:rawphrase manage_attachments}</div></li> 
             </ul> 
           </li> 
           </vb:if> 
           <li> 
             <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/undo.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_undo" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase undo}" /> 
             <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/redo.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_redo" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase redo}" /> 
           </li> 
           <vb:if condition="is_browser('ie') AND !is_browser('mac')"> 
             <li> 
               <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/spelling.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_spelling" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase check_spelling}" /> 
             </li> 
           </vb:if> 
         </ul> 
         <vb:if condition="!$show['basicbbcodeonly']"> 
         <ul> 
           <vb:if condition="$show['basic_bbcode']"> 
             <li> 
               <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/bold.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_bold" width="20" height="20" alt="{vb:raw bold}" /> 
               <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/italic.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_italic" width="20" height="20" alt="{vb:raw bold}" /> 
               <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/underline.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_underline" width="20" height="20" alt="{vb:raw underline}" /> 
             </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['align_bbcode']"> 
             <li> 
               <vb:if condition="$stylevar['textdirection'] == 'ltr'"> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/justifyleft.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_justifyleft" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase align_left}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/justifycenter.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_justifycenter" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase align_center}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/justifyright.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_justifyright" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase align_right}" /> 
               <vb:else /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/justifyright.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_justifyright" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase align_right}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/justifycenter.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_justifycenter" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase align_center}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/justifyleft.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_justifyleft" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase align_left}" /> 
               </vb:if> 
             </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['align_bbcode'] OR $show['list_bbcode']"> 
             <li> 
               <vb:if condition="$show['list_bbcode']"> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/insertorderedlist.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_insertorderedlist" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase ordered_list}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/insertunorderedlist.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_insertunorderedlist" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase unordered_list}" /> 
               </vb:if> 
               <vb:if condition="$stylevar['textdirection'] == 'ltr'"> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/outdent.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_outdent" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase decrease_indent}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/indent.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_indent" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase increase_indent}" /> 
               <vb:else /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/indent.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_outdent" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase decrease_indent}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/outdent.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_indent" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase increase_indent}" /> 
               </vb:if> 
             </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['url_bbcode'] OR $show['attach'] OR $show['img_bbcode']"> 
             <li> 
               <vb:if condition="$show['url_bbcode']"> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/createlink.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_createlink" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase insert_link}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/unlink.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_unlink" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase remove_link}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/email.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_email" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase insert_email_link}" /> 
               </vb:if> 
               <vb:if condition="$show['img_bbcode'] OR $show['attach']"> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/insertimage.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_insertimage" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase insert_image}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/video.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_insertvideo" width="21" height="20" alt="{vb:rawphrase insert_video}" /> 
               </vb:if> 
             </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['quote_bbcode']"> 
             <li> 
               <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/quote.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_wrap0_quote" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase wrap_quote_tags}" /> 
             </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['code_bbcode'] OR $show['html_bbcode'] OR $show['php_bbcode']"> 
             <li> 
               <vb:if condition="$show['code_bbcode']"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/code.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_wrap0_code" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase wrap_code_tags}" /></vb:if> 
               <vb:if condition="$show['html_bbcode']"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/html.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_wrap0_html" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase wrap_html_tags}" /></vb:if> 
               <vb:if condition="$show['php_bbcode']"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/php.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_wrap0_php" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase wrap_php_tags}" /></vb:if> 
             </li> 
           </vb:if>   
           <vb:if condition="$extrabuttons">     
             <li> 
               <vb:each from="extrabuttons" value="button"> 
                 <img src="{vb:raw button.buttonimage}" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_wrap{vb:raw button.twoparams}_{vb:raw button.bbcodetag}" width="21" height="20" alt="{vb:rawphrase wrap_x_tags, {vb:raw button.tag}}" /> 
               </vb:each> 
             </li> 
           </vb:if> 
         </ul> 
       </vb:if> 
       </div>
       
       <div class="editor_textbox quickreply">
         <vb:if condition="$show['qr_require_click']">
           <textarea name="message" id="{vb:raw editorid}_textarea" rows="10" cols="80" dir="{vb:stylevar textdirection}" disabled="disabled">{vb:raw click_quick_reply_icon}</textarea>
         <vb:else />
           <textarea name="message" id="{vb:raw editorid}_textarea" rows="10" cols="80" dir="{vb:stylevar textdirection}"></textarea>
         </vb:if>
       </div>  
       
     </div>
   </div>
   
   <input type="hidden" name="wysiwyg" id="{vb:raw editorid}_mode" value="{vb:raw editortype}" />
   <script type="text/javascript">
   <!--
     vB_Editor['{vb:raw editorid}'] = new vB_Text_Editor('{vb:raw editorid}', {vb:raw editortype}, '{vb:raw forumid}', '{vb:raw parsesmilie}');
     var QR_EditorID = '{vb:raw editorid}';
   //-->
   </script>
 1. Top | #11
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  5
  نوشته ها
  5,336
  میزان امتیاز
  646

  پیش فرض

  نصب کردم باز نشد خودتون ببینید:
  http://www.ghahvekhone.com/showthrea...&p=162#post162
  چه جوری درستش کنم؟
 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #12
  مدیر ارشد

  ورژن ویبولتین
  v4.1.3 PL8
  نوشته ها
  6,803
  میزان امتیاز
  934

  پیش فرض

  من که نمیتونم ببینم.
  MARCO1 Advanced Quick Reply برای ادیتور WYSIWYG است از این برای CKeditor استفاده نکنید! این هک تا ورژن 4.1.3 کار میکنه

  کاربر مقابل از H0sseiN بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 4. Top | #13
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  5
  نوشته ها
  5,336
  میزان امتیاز
  646

  پیش فرض

  ورژن من 4.1.8 هست می خوام شکلک ها رو کنارش نشون بده.
  کدوم رو باید دانلود کنم؟

 5. Top | #14
  مدیر ارشد

  ورژن ویبولتین
  v4.1.3 PL8
  نوشته ها
  6,803
  میزان امتیاز
  934

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Dash mehdi نمایش پست ها
  ورژن من 4.1.8 هست می خوام شکلک ها رو کنارش نشون بده.
  کدوم رو باید دانلود کنم؟
  کار ما اینجا شده لینک دادن

  هک پیشرفته کردن پاسخ سریع و ویرایش سریع 4.1.4 CKEditor MARCO1 Advanced Editor

  دفعه بعد باهاتون برخورد میشه قبل از جستجو پست بزنید

  کاربر مقابل از H0sseiN بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 6. Top | #15
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  20
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  کار ما اینجا فقط شده لینک دادن
  خسته نباشی حسین جان

صفحه 2 از 2 نخستنخست 12

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. پاسخ: 64
  آخرين نوشته: 2012/07/30, 04:52 PM
 2. پاسخ: 51
  آخرين نوشته: 2012/03/21, 06:08 PM
 3. پاسخ: 29
  آخرين نوشته: 2012/03/18, 12:28 PM
 4. پاسخ: 76
  آخرين نوشته: 2012/02/24, 05:51 PM
 5. آموزش حذف کپی رایت هک CKEditor Marco Advanced Quick Reply
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011/06/21, 09:52 AM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •