تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 15

مقاله: حل مشکل کار نکردن وسطچین راستچین چپچین ادیتور در هک MARCO1 Advanced Quick Reply

  1. حل مشکل کار نکردن وسطچین راستچین چپچین ادیتور در هک MARCO1 Advanced Quick Reply »

   حل مشکل کار نکردن وسطچین راستچین چپچین ادیتور در هک MARCO1 Advanced Quick Reply

   نگارش: , by (مدیریت کل سایت)
   2010/08/24 08:39 PM
   امتیاز: 

   درود.
   این هک یک مشکلی داشت با وسطچین و راستچین و چپ چین که بالاخره حل شد .
   برای اینکار به قالب MARCO1_Full_Reply بروید و محتوای آن را جایگزین کنید با :
   کد:
   <div id="{vb:raw editorid}" class="texteditor">
   
     <div class="editor quickreply">
       <div class="editor_controls floatcontainer" id="{vb:raw editorid}_controls"> 
         <ul class="right"> 
           <li> 
             <div> 
               <div><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/resize_0.gif" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_resize_0_100" width="21" height="9" alt="{vb:rawphrase decrease_size}" /></div> 
               <div><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/resize_1.gif" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_resize_1_100" width="21" height="9" alt="{vb:rawphrase increase_size}" /></div> 
             </div> 
             <vb:if condition="$show['wysiwyg_compatible']"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/switchmode.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_switchmode" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase switch_editor_mode}" /></vb:if> 
           </li> 
         </ul> 
         <ul> 
           <li> 
             <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/removeformat.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_removeformat" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase remove_text_formatting}" /> 
           </li> 
           <vb:if condition="$show['font_bbcode']"> 
           <li class="popupmenu menubutton fonts nomouseover nohovermenu" id="{vb:raw editorid}_popup_fontname"> 
             <div class="popupctrl"><div id="{vb:raw editorid}_fontfield">{vb:rawphrase fonts}</div></div> 
             <ul class="editorpopupbody popupbody popuphover"> 
               <li style="display:none">&nbsp;</li> 
               {vb:raw fontnames} 
             </ul> 
           </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['size_bbcode']"> 
           <li class="popupmenu menubutton sizes nomouseover nohovermenu" id="{vb:raw editorid}_popup_fontsize"> 
             <div class="popupctrl"><div id="{vb:raw editorid}_sizefield">{vb:rawphrase sizes}</div></div> 
             <ul class="editorpopupbody popupbody popuphover"> 
               <li style="display:none">&nbsp;</li> 
               {vb:raw fontsizes} 
             </ul> 
           </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['color_bbcode']"> 
           <li class="popupmenu menubutton colors imagemenu nomouseover nohovermenu" id="{vb:raw editorid}_popup_forecolor" style="position:relative"> 
             <img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" class="vbedit_colorbar" id="{vb:raw editorid}_color_bar" alt="" width="21" height="4" /> 
             <div class="popupctrl" id="{vb:raw editorid}_colorfield"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/color.png" class="vbedit_colorbutton" width="21" height="16" alt="" /></div> 
             <ul id="colorrow" class="editorpopupbody popupbody popuphover"> 
               {vb:raw colors}                                 
             </ul> 
           </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['wysiwygsmilies']"> 
           <li class="popupmenu menubutton smilies imagemenu nomouseover nohovermenu" id="{vb:raw editorid}_popup_smilie"> 
             <div class="popupctrl"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/smilie.png" alt="{vb:rawphrase smilies}" width="20" height="20" /></div> 
             <ul class="editorpopupbody popupbody popuphover"> 
               <li style="display:none">&nbsp;</li> 
               {vb:raw smiliepopup} 
               <vb:if condition="$show['moresmilies']"><li class="category" id="moresmilies"><div>{vb:rawphrase show_all_smilies}</div></li></vb:if> 
             </ul> 
           </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['attach']"> 
           <li class="popupmenu menubutton attach imagemenu nomouseover nohovermenu" id="{vb:raw editorid}_popup_attach"> 
             <div class="popupctrl"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/attach.png" alt="{vb:rawphrase attachments}" width="20" height="20" /></div> 
             <ul id="attachlist" class="editorpopupbody popupbody popuphover noempty"> 
               <li class="noempty" style="display:none">&nbsp;</li> 
               <li class="category noempty" id="manageattach"><div>{vb:rawphrase manage_attachments}</div></li> 
             </ul> 
           </li> 
           </vb:if> 
           <li> 
             <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/undo.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_undo" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase undo}" /> 
             <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/redo.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_redo" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase redo}" /> 
           </li> 
           <vb:if condition="is_browser('ie') AND !is_browser('mac')"> 
             <li> 
               <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/spelling.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_spelling" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase check_spelling}" /> 
             </li> 
           </vb:if> 
         </ul> 
         <vb:if condition="!$show['basicbbcodeonly']"> 
         <ul> 
           <vb:if condition="$show['basic_bbcode']"> 
             <li> 
               <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/bold.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_bold" width="20" height="20" alt="{vb:raw bold}" /> 
               <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/italic.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_italic" width="20" height="20" alt="{vb:raw bold}" /> 
               <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/underline.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_underline" width="20" height="20" alt="{vb:raw underline}" /> 
             </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['align_bbcode']"> 
             <li> 
               <vb:if condition="$stylevar['textdirection'] == 'ltr'"> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/justifyleft.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_justifyleft" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase align_left}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/justifycenter.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_justifycenter" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase align_center}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/justifyright.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_justifyright" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase align_right}" /> 
               <vb:else /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/justifyright.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_justifyright" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase align_right}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/justifycenter.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_justifycenter" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase align_center}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/justifyleft.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_justifyleft" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase align_left}" /> 
               </vb:if> 
             </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['align_bbcode'] OR $show['list_bbcode']"> 
             <li> 
               <vb:if condition="$show['list_bbcode']"> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/insertorderedlist.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_insertorderedlist" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase ordered_list}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/insertunorderedlist.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_insertunorderedlist" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase unordered_list}" /> 
               </vb:if> 
               <vb:if condition="$stylevar['textdirection'] == 'ltr'"> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/outdent.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_outdent" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase decrease_indent}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/indent.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_indent" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase increase_indent}" /> 
               <vb:else /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/indent.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_outdent" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase decrease_indent}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/outdent.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_indent" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase increase_indent}" /> 
               </vb:if> 
             </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['url_bbcode'] OR $show['attach'] OR $show['img_bbcode']"> 
             <li> 
               <vb:if condition="$show['url_bbcode']"> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/createlink.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_createlink" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase insert_link}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/unlink.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_unlink" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase remove_link}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/email.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_email" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase insert_email_link}" /> 
               </vb:if> 
               <vb:if condition="$show['img_bbcode'] OR $show['attach']"> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/insertimage.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_insertimage" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase insert_image}" /> 
                 <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/video.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_insertvideo" width="21" height="20" alt="{vb:rawphrase insert_video}" /> 
               </vb:if> 
             </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['quote_bbcode']"> 
             <li> 
               <img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/quote.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_wrap0_quote" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase wrap_quote_tags}" /> 
             </li> 
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$show['code_bbcode'] OR $show['html_bbcode'] OR $show['php_bbcode']"> 
             <li> 
               <vb:if condition="$show['code_bbcode']"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/code.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_wrap0_code" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase wrap_code_tags}" /></vb:if> 
               <vb:if condition="$show['html_bbcode']"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/html.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_wrap0_html" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase wrap_html_tags}" /></vb:if> 
               <vb:if condition="$show['php_bbcode']"><img src="{vb:stylevar imgdir_editor}/php.png" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_wrap0_php" width="20" height="20" alt="{vb:rawphrase wrap_php_tags}" /></vb:if> 
             </li> 
           </vb:if>   
           <vb:if condition="$extrabuttons">     
             <li> 
               <vb:each from="extrabuttons" value="button"> 
                 <img src="{vb:raw button.buttonimage}" class="imagebutton" id="{vb:raw editorid}_cmd_wrap{vb:raw button.twoparams}_{vb:raw button.bbcodetag}" width="21" height="20" alt="{vb:rawphrase wrap_x_tags, {vb:raw button.tag}}" /> 
               </vb:each> 
             </li> 
           </vb:if> 
         </ul> 
       </vb:if> 
       </div>
       
       <div class="editor_textbox quickreply">
         <vb:if condition="$show['qr_require_click']">
           <textarea name="message" id="{vb:raw editorid}_textarea" rows="10" cols="80" dir="{vb:stylevar textdirection}" disabled="disabled">{vb:raw click_quick_reply_icon}</textarea>
         <vb:else />
           <textarea name="message" id="{vb:raw editorid}_textarea" rows="10" cols="80" dir="{vb:stylevar textdirection}"></textarea>
         </vb:if>
       </div>  
       
     </div>
   </div>
   
   <input type="hidden" name="wysiwyg" id="{vb:raw editorid}_mode" value="{vb:raw editortype}" />
   <script type="text/javascript">
   <!--
     vB_Editor['{vb:raw editorid}'] = new vB_Text_Editor('{vb:raw editorid}', {vb:raw editortype}, '{vb:raw forumid}', '{vb:raw parsesmilie}');
     var QR_EditorID = '{vb:raw editorid}';
   //-->
   </script>
 1. Top | #2
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  ۴.۲
  نوشته ها
  357
  میزان امتیاز
  48

  پیش فرض

  دو تا سوال :

  1- این چیزیه که اضافه کردید تا مشکلش حل بشه ؟
  2- ویرایش سریعش هم خرابه ، میشه راه حلی پیشنهاد بدید ؟

  ویرایش : اصلاحیدمش ، فایلش رو پیوست میکنم اینجا :

  http://vbiran.ir/f64/vbulletin-4-v-4...eply-1019.html
  ویرایش توسط Sonixax : 2010/10/03 در ساعت 02:10 AM

  3 تشکر توسط:


 2. Top | #3
  مدیریت کل سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  21,693
  میزان امتیاز
  3122

  پیش فرض

  بله مشکلش با این حل میشه !

  2 تشکر توسط:


 3. Top | #4
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.2
  نوشته ها
  48
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  دوست عزیز کار نکرد باز وقتی من یه پستی رو تو کد میزارم و میخوام سمت چپ بره میاد سمت راست

 4. Top | #5
  مدیر بازنشتهکاربر ویژه

  ورژن ویبولتین
  4.1.3
  نوشته ها
  488
  میزان امتیاز
  67

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط sawyer1 نمایش پست ها
  دوست عزیز کار نکرد باز وقتی من یه پستی رو تو کد میزارم و میخوام سمت چپ بره میاد سمت راست
  http://www.vbiran.ir/attachments/177...y-smilies-.xml
  با این امتحان کنید.

  کاربر مقابل از aMiR.S بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 5. Top | #6
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.2
  نوشته ها
  48
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط aMiR.S نمایش پست ها
  اینم مثل اون یکی همون جوری هست ولی الان که دوباره همون قبلی رو فعال کردم و داشتم تست میکردم
  دیدم که به سمت چی میره فقط باید بین بین ابتدا وانتهای کد یک اینتر بزنیم تا از متن مورد نظر یه خط فاصله بگیره و بعد متن یا لینکی که تو کد هست رو به سمت چپ انتقال بدیم و کد ها اصلا به هیچ سمتی
  نباید بره و این جوری کار میکنه

 6. Top | #7
  مدیریت کل سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  21,693
  میزان امتیاز
  3122

  پیش فرض

  کد:
  دوست عزیز کار نکرد باز وقتی من یه پستی رو تو کد میزارم و میخوام سمت چپ بره میاد سمت راست
  دوست من شما باید block مخصوص code رو از توی قالب ها تغییر بدید !!!

 7. Top | #8
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.2
  نوشته ها
  48
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط VBIran نمایش پست ها
  دوست من شما باید block مخصوص code رو از توی قالب ها تغییر بدید !!!

  من توی قالب مربوطه که استفاده میکنم MARCO1_Full_Reply رو طبق پست اول ویرایش کردم فکر کنم منظور شما هم همین بود

  ولی هیچ اتفاقی نیوفتاد

  کاربر مقابل از sawyer1 بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 8. Top | #9
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  5
  نوشته ها
  5,336
  میزان امتیاز
  646

  پیش فرض

  منم همین مشکل رو دارم.
  باید چه جوری درستش کنم؟

 9. Top | #10
  مدیر ارشد

  ورژن ویبولتین
  v4.1.3 PL8
  نوشته ها
  6,804
  میزان امتیاز
  934

  پیش فرض

  از نسخه 4.5 این هک استفاده کنید مشکل حل شده.
  در قسمت هک ها جستجو کنید هست.

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. پاسخ: 64
  آخرين نوشته: 2012/07/30, 04:52 PM
 2. پاسخ: 51
  آخرين نوشته: 2012/03/21, 06:08 PM
 3. پاسخ: 29
  آخرين نوشته: 2012/03/18, 01:28 PM
 4. پاسخ: 76
  آخرين نوشته: 2012/02/24, 06:51 PM
 5. آموزش حذف کپی رایت هک CKEditor Marco Advanced Quick Reply
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011/06/21, 09:52 AM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •