شبيه اين عملكرد مگه از قابليتهاي خود ويبولتين نيست؟
تفاوت اين در چي هست؟