سلام دوستان
لیست UserName و Password آنتی ویروس Nod32 به تاریخ سه شنبه 12 ماه سال 1390 برابر با 4 اکتبر 2011Username: EAV-39586110
Password: jdh2262pub


Username: EAV-39587171
Password: va427r743f


Username: EAV-39587172
Password: afb77j7aru


Username: EAV-39587174
Password: f6b42dfxsp


Username: EAV-48894407
Password: 36pcuuvnjs


Username: EAV-50866469
Password: tjuuf83hxb


Username: EAV-50962895
Password: bt2rfd6648


Username: EAV-51075723
Password: 4h77vc637b


Username: EAV-51206098
Password: 7fjmcdx4pdUsername: EAV-51366946
Password: 5e3ab3ence


Username: EAV-51367636
Password: 5svdjvee4j


Username: EAV-51442056
Password: mjd48422jr


Username: EAV-51442073
Password: kff864t7cx


Username: EAV-51442423
Password: j5xaatujkv


Username: EAV-51445180
Password: h2fpkva6rt


Username: EAV-51621321
Password: jhtbvm22xn


Username: EAV-51621325
Password: fjahp3a5ed


Username: EAV-51621328
Password: uuabdpvhh4


Username: EAV-51645750
Password: fu2sckb2tv


Username: EAV-51645753
Password: 3p7t78muj7


Username: EAV-51848687
Password: ebdvu8hnau


Username: EAV-51848691
Password: cct6nmtsrk


Username: EAV-51848696
Password: 5u45b5edhpUsername: EAV-51848699
Password: npa65praa2


Username: EAV-51897716
Password: n36vudumes


Username: EAV-51897774
Password: ajuar434ff


Username: EAV-51897785
Password: 5shb3safs5


Username: EAV-51898792
Password: sa8bjpps37


Username: EAV-51899906
Password: fhr5vtu68n


Username: EAV-51899961
Password: sn3ebd46rx


Username: EAV-51899973
Password: fcf7f7m3c3


Username: EAV-51899981
Password: 5v6dv4jpmt