به نظر بیش از دوسوم(68 درصد) شرکت*های انگلیسی استفاده از شبکه*های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر در محیط کار تهدیدهای امنیتی جدی به بار می*آورد.
قط 24 درصد شرکت*ها برای کاستن از خطرات رسانه*های اجتماعی تدابیر نظارتی در پیش گرفته*اند.
در ضمن 45 درصد شرکت*ها برای کاربری رسانه*های اجتماعی خط*مشی تدوین نکرده*اند و در میان دارندگان این خط*مشی فقط 21 درصد اعلام کرده*اند که مقررات باید اجرا شود.
60 درصد کارمندان جهان دست کم روزی 30 دقیقه طی ساعات اداری از شبکه*های اجتماعی استفاده می*کنند.
به نظر 56 درصد از افراد مورد بررسی به علت افزایش کاربری رسانه*های اجتماعی،آلودگی*های ویروسی و بدافزاری رو به افزایش است.