این کار رو هم کردم .. بازم مشکل حل نشد!!!
چی کار کنم؟